Elele Konuşalım ve Elele Mesajlaşalım Tarifeleri


Avea ‘dan engellilere özel yeni tarifeler sunuldu. Daha önceki Elele tarifesi değiştirilerek Elele Konuşalım ve Elele Mesajlaşalım tarifesi şeklinde yeni bir göncellemeye gidildi.

Yukarıda resimde gördüğünüz gibi engellilere özel avantajlı tarifeler,

Elele Konuşalım Tarifesi
Heryöne 400 dakika ve Avea ‘lılarla sınırsız bedava görüşüyorsunuz.
Fiyatı: 20 TL

Elele Mesajlaşalım Tarifesi
Heryöne 120 dakika görüntülü görüşme, Heryöne 400 SMS ve Avea ‘lılarla sınırsız mesajlaşıyorsunuz.
Fiyatı: 15 TL

 • Bu tarifelerden kim yararlanabilir?
  Engelli vatandaşlarımız, gazi, şehit eşi, vazife malulü ve eşleri.
 • Engelli vatandaşlarımızın bu tarifelerden faydalanabilmesi için hangi belgeler gerekmektedir?
  // Kimlik fotokopisi,
  // Son iki aydan birine ait sabit adres gösteren herhangi bir fatura,
  // %40 iş gücü kaybını belirtir sağlık raporu[16.12.2010 tarih ve 27787(mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik’e uygun %40 iş güçü kaybini belirtir sağlik kurulu raporu.] veya;
  T.C. özürlüler idaresi başkanlığınca verilen özürlü kimliği veya;
  Enelli Federasyonları, dernekleri ve vakıflarından alınan üye kartı.
 • Gazi, şehit eşi, vazife malulü ve eşlerinin bu tarifelerden faydalanabilmesi için hangi belgeler gerekmektedir?
  Mevcut abonelik evraklarına ek olarak Emekli Sandığı Serbest Kartı.

 Bu tarifelere nasıl geçiş yapılabilir?
Yeni hat tesisi, Numara taşıma, faturalı Avea tarifelerinden ve faturasız tarifelerden geçiş yoluyla bu tarifelere geçilebilir.

Fatura döneminizde kalan konuşma sürelerinizi, SES yazıp 6000‘a, kalan SMS adedinizi, SMS yazıp 6000‘a ücretsiz SMS göndererek öğrenebilirsiniz. Bu servis 2 gün öncesinin kullanım bilgisini içerir.

Ayrıca, 444 38 33 (Evde Sağlık Hizmetleri), 150 (Başbakanlık İletişim Merkezi), 153 (Alo Zabıta / Büyükşehir / Belediye), 184 (SABİM – Sağlık Danışma) özel numaraları Elele tarifeleri kapsamında ücretsiz aranabilecektir.

ÖMSS, Özürlü Memur Seçme Sınavı Yönetmeliği

Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Merkezi Sınav ve Kura Usulü Hakkında Yönetmelik

3 Ekim 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28073

YÖNETMELİK

Karar Sayısı : 2011/2192

Ekli “Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Merkezi Sınav ve Kura Usulü Hakkında Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; Çalışma ve Sosyal?Güvenlik Bakanlığının 2/8/2011 tarihli ve 13375 sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 22/8/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

ÖZÜRLÜLERİN DEVLET MEMURLUĞUNA ALINMA ŞARTLARI İLE

YAPILACAK MERKEZİ SINAV VE KURA USULÜ

HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 ? (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Devlet memurluğuna atanacak özürlülerin alımına ilişkin olarak özür grupları ve eğitim durumları itibarıyla yapılacak merkezi sınav ve kura usulüne, merkezi sınav ve kura sonucuna göre yerleştirme işlemine, özürlülerin hangi işlerde çalıştırılacakları ile istihdamlarının takip ve denetimine, istatistiki bilgilerin temini ve tutulması ile ilgili diğer hususlara ilişkin esas ve usulleri belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 ? (1) Bu Yönetmelik;

a) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun eki (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kurumlar ile döner sermayeli kuruluşlar, kanunlarla kurulan fonlar ve kefalet sandıklarına,

b) İl özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı müessese, işletme ve döner sermayeli kuruluşlara,

c) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre Devlet memuru istihdam eden diğer kamu kuruluşlarına,

Devlet memuru olarak atanacak özürlüler hakkında uygulanır.

Dayanak

MADDE 3 ? (1) Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 ? (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Başkanlık: Devlet Personel Başkanlığını,

b) Kura: Özür grubu, eğitim durumu ve tercihlere göre Devlet memuru kadrolarına atanabilmeye esas olacak yerleştirmeyi yapmak amacıyla kullanılacak yöntemi,

c) Merkez: Merkezi sınav ve kura işlemlerini sonuçlandıran ve bu sonuçlara göre yerleştirmeyi gerçekleştiren kurum veya kuruluşu,

ç) Merkezi Sınav: Özür grubu, eğitim durumu ve tercihlere göre Devlet memuru kadrolarına atanabilmeye esas olacak yerleştirmeyi yapmak amacıyla kullanılacak puanları sağlayan Özürlü Memur Seçme Sınavını,

d) Özürlü: Doğuştan veya sonradan; bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yetenekleri bakımından özür oranının yüzde kırk veya üzerinde olduğunu sağlık kurulu raporu ile belgeleyenleri,

e) ÖMSS: Özürlü Memur Seçme Sınavını,

Devamını oku…ÖMSS, Özürlü Memur Seçme Sınavı Yönetmeliği