Sağlık Bakanlığı Özürlü Personel Alımı Atama Kılavuzu

24 Temmuz 2010

Arkadaşlar sağlık bakanlığının 2000 özürlü personel alımı için kılavuzu Buradan indirerek yada aşağıdaki yazıyı okuyarak inceleyebilirsiniz. Lütfen bu kılavuzu okumadan yorum yazmayınız aksi taktirde bu kılavuzda cevabı olan yorumlara cevap yazmayabilirim. Benimde zamanımı gereksiz yere tüketmeyeceğinizi umut ediyorum. Aşağıdaki yazıları dikkatlice okuyunuz.

İLGİLİ MEVZUAT

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
b) 181 sayılı Salık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,
c) 7201 sayılı Tebligat Kanunu,
ç) Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliği,
d) Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Yarışma Sınavları
Hakkında Yönetmelik,
e) Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırılması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu
Raporları Hakkında Yönetmelik,

GENEL AÇIKLAMALAR

Bu kılavuz 2010 yılı içerisinde “Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları
İle Yapılacak Yarışma Sınavları Hakkında Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde diş tabibi, eczacı, hemşire, ebe, biyolog, diyetisyen, çocuk gelişimcisi, fizyoterapist, psikolog, sosyal çalışmacı, sağlık teknikeri, sağlık memuru, memur, mühendis, tekniker, teknisyen, hizmetli kadroları için aranan genel ve özel şartlarla birlikte başvuru, sınav ve atamaya yönelik iş ve işlemler ile ekli listeden oluşmaktadır.

Bakanlığımızca taşra teşkilatına İlk Defa Devlet Memuru olarak atanmak üzere, 657 Sayılı Kanun ve ilgili yönetmelik hükümleri gereğince ilk etapta, 20 Diş Tabibi, 30 Eczacı, 150 Hemşire, 150 Ebe, 20 Biyolog, 30 Diyetisyen, 15 Çocuk Gelişimcisi, 20 Fizyoterapist, 20 Psikolog, 15 Sosyal Çalışmacı, 140 Sağlık Teknikeri (10 Yok, 15 Laboratuar, 15 Röntgen, 5 Acil Tıp (İlk ve Acil Yardım), 5 Diyaliz, 10 Anestezi, 10 Çevre, 30 Tıbbi Sekreter, 10 Diş, 10 Ortopedi, 20 Odyometri) 210 Sağlık Memuru (25 Laboratuvar, 25 Röntgen, 5 İlk ve Acil Yardım, 20 Anestezi, 25 Çevre, 60 Tıbbi Sekreter, 15 Diş, 15 Ortopedi, 20 Toplum Sağlığı) 800 Memur, 10 Mühendis, 10 Tekniker, 10 Teknisyen, 350 Hizmetli olmak üzere toplam 2000 adet kadroya özürlü personel alımı yapılacaktır.

A- ARANILAN ŞARTLAR

I-Genel Şartlar
1- Genel Başvuru Şartları

1- Türk Vatandaşı olmak.
2- Memuriyete girişte en az 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun değişik 40′ıncı maddesinde belirtilen yaşta olmak,
3- Aynı Kanunun değişik 41′inci maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak,
4- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
5- Türk Ceza Kanununun 53′üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, Millî savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
6- “Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırılması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik” hükümleri gereğince sağlık kuruluşlarınca verilecek resmi sağlık kurulu raporu bulunmak.

II- İlan Edilen Kadrolar İçin Aranan Nitelikler

1- Hemşire (ortaöğretim) kadroları için; Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik veya Ebelik Hemşirelik alanından mezun olmak,

2- Hemşire (önlisans) kadroları için; Hemşirelik önlisans programlarından mezun olmak,

3- Hemşire (lisans) kadroları için; Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu lisans programından mezun olmak,

4- Ebe (ortaöğretim) kadroları için; Ortaöğretim kurumlarının Ebelik veya Ebelik – Hemşirelik alanından mezun olmak,

5- Ebe (önlisans) kadroları için; Ebelik önlisans programından mezun olmak,

6- Ebe (lisans) kadroları için; Ebelik lisans programından mezun olmak

7- Biyolog kadroları için; Fen, Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji bölümü, Tıp Fakültelerinin Tıbbi Biyolojik Bilimler bölümü lisans programından veya ilgili bölümlerden biyolog unvanı ile mezun olmak,

8- Diyetisyen kadroları için; Beslenme ve Diyetetik lisans programından mezun olmak,

9- Çocuk Gelişimcisi kadroları için; Çocuk Gelişimi Programı ile Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Programı Mezunu olmak (Eğitim Fakülteleri mezunları hariç olmak üzere),

10- Fizyoterapist kadroları için; Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans programından mezun olmak,

11- Psikolog kadroları için; Fen-Edebiyat veya Edebiyat Fakültesi Psikoloji bölümü lisans programlarından veya ilgili bölümlerden Psikolog unvanı ile mezun olmak,

12- Sosyal Çalışmacı kadroları için; Sosyal Hizmet, Sosyal Hizmetler lisans programlarından birinden mezun olmak,

13- Sağlık Teknikeri (Yok) kadroları için; Sağlık Teknikerliği ön lisans programından mezun olmak,

14- Sağlık Teknikeri (laboratuar) kadroları için; Laboratuar, Sağlık Laboratuarı, Tıbbi Laboratuar önlisans programlarının birinden mezun olmak. (Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü mezunları hariç),

15- Sağlık Teknikeri (röntgen) kadroları için; Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak,

16- Sağlık Teknikeri (acil tıp-ilk ve acil yardım) kadroları için; Acil Bakım Teknikerliği, Acil Yardım Teknikerliği, Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği önlisans programlarının birinden mezun olmak,

17- Sağlık Teknikeri (diyaliz) kadroları için; Diyaliz önlisans programından mezun olmak,

18- Sağlık Teknikeri (anestezi) kadroları için; Anestezi, Anestezi Teknikerliği önlisans programından mezun olmak,

19- Sağlık Teknikeri (çevre) kadroları için; Çevre Kirlenmesi ve Kontrolü, Çevre Koruma, Çevre Koruma ve Kontrol, Çevre, Çevre Sağlığı önlisans programlarının birinden mezun olmak,

20- Sağlık Teknikeri (tıbbi sekreter) kadroları için; Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik önlisans programından mezun olmak,

21- Sağlık Teknikeri (Diş) kadroları için; Diş Protez veya Diş Protez Teknikerliği, Diş Protez Teknolojisi önlisans programından mezun olmak,

22- Sağlık Teknikeri (ortopedi) kadroları için; Protez ve Ortez önlisans, Ortopedik protez ve Ortez önlisans programlarının birinden mezun olmak,

22- Sağlık Teknikeri (odyometri) kadroları için; Odyometri, Odiometri önlisans programından birinden mezun olmak,

24- Sağlık Memuru (laboratuar) kadroları için; Ortaöğretim kurumlarının Laboratuvar veya Laboratuvar Teknisyenliği alanından mezun olmak,

25- Sağlık Memuru (röntgen) kadroları için; Ortaöğretim kurumlarının Radyoloji veya Radyoloji Teknisyenliği alanından mezun olmak,

26- Sağlık Memuru (ilk ve acil yardım) kadroları için; Ortaöğretim kurumlarının Acil Tıp Teknisyenliği veya İlk Yardım ve Acil Bakım Teknisyenliği alanından mezun olmak,

27- Sağlık Memuru (anestezi) kadroları için; Ortaöğretim kurumlarının Anestezi veya Anestezi Teknisyenliği alanından mezun olmak,

28- Sağlık Memuru (çevre) kadroları için; Ortaöğretim kurumlarının Çevre Sağlığı veya Çevre Sağlığı Teknisyenliği alanından mezun olmak,

29- Sağlık Memuru (tıbbi sekreter) kadroları için; Ortaöğretim kurumlarının Tıbbi Sekreterlik alanından mezun olmak,

30- Sağlık Memuru (diş) kadroları için; Ortaöğretim kurumlarının Diş Protez Teknisyenliği alanından mezun olmak,

31- Sağlık Memuru (ortopedi) kadroları için; Ortaöğretim kurumlarının Ortopedik Cihaz ve Protez Teknisyenliği veya Ortopedi Teknisyenliği alanından mezun olmak,

32- Sağlık Memuru (toplum sağlığı) kadroları için; Ortaöğretim kurumlarının Sağlık Memurluğu alanından mezun olmak,

33- Memur kadroları için (Lise ve Dengi Okul); Lise veya dengi okul mezunu olmak,

34- Memur Kadroları için (Önlisans); Önlisans mezunu olmak

35- Memur Kadroları için (Lisans); Lisans mezunu olmak

36- Mühendis (makine) kadroları için; Makine Mühendisliği veya Makine Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

37- Mühendis (inşaat) kadroları için; İnşaat Mühendisliği lisans programından mezun olmak,

38- Mühendis (çevre) kadroları için; Çevre Mühendisliği lisans programından mezun olmak,

39- Mühendis (elektrik/elektronik) kadroları için; Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak,

40- Mühendis (gıda) kadroları için; Gıda Mühendisliği lisans programından mezun olmak,

41-Tekniker (makine) kadroları için; Makine-Resim Konstrüksiyon, Makine-Resim-Konstrüksiyon, Bilgisayar Destekli Makine-Resim-Konstrüksiyon, Bilgisayar Destekli Tasarım, Bilgisayar Destekli Teknik Çizim, Makine Resim ve Konstrüksiyon önlisans programlarının birinden mezun olmak,

42- Tekniker (inşaat) kadroları için; İnşaat, İnşaat Teknikerliği, İnşaat Teknolojisi önlisans programlarının birinden mezun olmak,

43- Tekniker (bilgisayar) kadroları için; Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Programcılığı (İnternet), Bilgisayar Programlama, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Web Teknolojileri ve Programlama önlisans programlarının birinden mezun olmak,

44- Tekniker (elektronik) kadroları için; Elektronik, Elektrik-Elektronik, Endüstriyel Elektronik, Elektrik-Elektronik Teknikerliği, Elektronik Teknolojisi önlisans programlarının birinden mezun olmak,

45- Teknisyen (inşaat) kadroları için; Ortaöğretim kurumlarının İnşaat, Yapı, Yapı (Kagir-Ahşap), Yapıcılık, Üst Yapı, Üst Yapı- İnşaat alanlarının birinden mezun olmak,

46- Teknisyen (elektrik) kadroları için; Ortaöğretim kurumlarının Elektronik, Elektrik-Elektronik, Endüstriyel Elektronik, Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri (Elektronik) alanlarının birinden mezun olmak,

47- Teknisyen (makine) kadroları için; Ortaöğretim kurumlarının Makine veya Tesviye alanından mezun olmak,

48- Hizmetli kadroları için; İlkokul/İlköğretim (Ortaokul) mezunu olmak

B- ARANILACAK ÖZEL ŞARTLAR:

1- % 40 ve üzeri özürlü olduğunu “Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırılması ve
Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik”te belirtilen sağlık kuruluşlarından aldığı rapor ile belgelemek.

2- Atanacak unvanlar için aranan şartları taşımak

C- SINAV BAŞVURU İŞLEMLERİ

1- Yukarıda belirlenen şartları taşıyan adaylar sınav başvurularını, 20/07/2010-10/08/2010 tarihleri arasında İl Sağlık Müdürlüklerindeki Sınav Başvuru Bürolarında görevlendirilen kişiler vasıtasıyla www.yenipbs.saglik.gov.tr/ilpbsyetkili.aspx ve www2.yenipbs.saglik.gov.tr/ilpbsyetkili.aspx internet adreslerinden T.C. kimlik numarası ile “Elektronik İş Talep Formu”na girerek yapabileceklerdir.

2- Aday, “Elektronik İş Talep Formu”na MERNİS (Merkezi Nüfus İdare Sistemi) üzerinden gelen bilgilerinin doğruluğunu kontrol edecektir. Kimlik bilgilerinde herhangi bir hata olması halinde , aday nüfus müdürlüklerine başvuruda bulunarak “İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Veri Tabanı”ndan gerekli düzeltmeyi yaptıracaktır.

3- Aday, Elektronik İş Talep Formunda kendisine ait bölümleri eksiksiz dolduracaktır. (Soruların bir veya birkaçını cevapsız bırakanların talepleri dikkate alınmayacaktır.)

4- Aday, Elektronik İş Talep Formunda yer alan adres, telefon ve varsa e_posta adreslerinin kendilerine ulaşılabilecek şekilde tam ve açık olarak yazacaklardır. (Bu bilgilerde herhangi bir değişme, hata olması halinde aday başvuru yaptığı İl Sağlık Müdürlüğüne bildirecektir. Aksi takdirde sorumluluk adayın kendisine ait olacaktır.)

5- Aday, “Elektronik İş Talep Formunu”; İl Sağlık Müdürlüğü kontenjan sayısı kadar atama yapılacağından, atanmak istediği İl Sağlık Müdürlüğüne teslim edecektir,

7- Aday, Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Yarışma Sınavları Hakkında Yönetmeliğin 11. Maddesinde belirtilen Sağlık Kurulu raporu ile iki adet fotoğrafı (son üç ay içerisinde çekilmiş orijinal vesikalık fotoğraf) atanmak istediği İl Sağlık Müdürlüğüne ibraz etmek suretiyle sınav başvurusunu onaylatacaktır.

8- Ayrıca adaylar başvurularının onaylanma işlemi sırasında herhangi bir sorunla karşılaşılmaması için öğrenim durumlarını ibraz eden belgeyi de yanlarında bulunduracaklardır.

9- Aday, Elektronik İş Talep Formunda yer alan bilgilerin doğruluğunu kabul ederek ” Bu İş Talep Formunu gerçeğe uygun olarak doldurdum.” kutucuğunu işaretleyecektir.

D- KURA BAŞVURU İŞLEMLERİ

1-Kura başvuruları; İl Sağlık Müdürlüklerindeki Sınav Başvuru Bürolarında görevlendirilen kişiler vasıtasıyla www.yenipbs.saglik.gov.tr/ilpbsyetkili.aspx ve www2.yenipbs.saglik.gov.tr/ilpbsyetkili.aspx internet adresleri (PBS) üzerinden yapılacak olup, 20/07/2010 Salı günü başlayıp, 10/08/2010 Salı günü saat 18.00’de sona erecektir.

2- Kuraya başvuran adaylar PBS’den başvuru yaptıktan sonra, başvuru formunu imzalayıp İl Sağlık Müdürlüklerindeki Personel Şube Müdürlerine onaylatarak, (imzasız olan veya Personel Şube Müdürüne onaylatılmayan formlar kabul edilmeyecektir.) en geç 18/08/2010 Çarşamba günü saat 18.00’de Sağlık Bakanlığı Genel Evrak Şube Müdürlüğünde olacak şekilde APS veya kargo ile göndermeleri gerekmektedir. Gönderilen başvuru formlarının vaktinde ulaşmaması halinde sorumluluk Sağlık Bakanlığına ait değildir.

3- İlan edilen yerlere yerleştirme işlemleri; 17.09.2010 tarihinde noter tarafından bilgisayar ortamında kura ile yapılacaktır. Kura yeri ve saati ise http://personel.saglik.gov.tr internet adresinde daha sonra ilan edilecektir. Kura sonuçları da kura çekimi günü aynı internet adresinden ilan edilecektir.

E- İL SAĞLIK MÜDÜRLÜKLERİNİN YAPACAĞI İŞLEMLER

a- Sınava girmek için başvuruda bulunan adayların, atanmak istedikleri İl Sağlık Müdürlüğüne ibraz edecekleri (Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Yarışma Sınavları Hakkında Yönetmeliğin 11. Maddesinde belirtilen) Sağlık Kurulu raporunun örneği ve iki adet fotoğraf ( son üç ay içerisinde çekilmiş orijinal vesikalık fotoğraf) teslim alınacaktır.

b- Adayların ibraz ettiği belgeler (sağlık kurulu raporu ve öğrenim durumu belgesi) inceleyerek yukarıda belirlenen başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları kontrol edilecektir.

c- Adayın sağlık kurulu raporunda belirtilen raporun geçerlilik süresinin “Sürekli” veya “Süreli” olmasına göre ; “Sürekli” olanlardan yeni bir rapor istenmeyecektir.

Ancak ; Sürekli raporu bulunan adaylardan sağlık kurulu raporunda eksik bölümler bulunanlar ile Sağlık Hizmetleri Sınıfındaki unvanlar için başvuruda bulunacakların Sağlık Kurulu raporunun “Çalıştırılamayacağı İş Alanları” bölümünde Çalışabilir/Çalışamaz ifadesi yer almayanlardan yeni sağlık kurulu raporu istenecektir.

“Süreli” olanların ise geçerlilik süresi kontrol edilerek, süresi bitmiş olanlardan yeni rapor istenecektir.

d- Şartları taşımayan adayların başvuruları gerekçesi belirtilerek reddedilecektir.

e- Şartları taşıyan adayların Elektronik İş Talep Formunda belirtilen bilgilerinin tam ve doğru olduğu kontrol edilecektir.

f- Adayın fotoğrafı Elektronik İş Talep Formuna yapıştırılacaktır.

g- Adayın ibraz ettiği Sağlık Kurulu Raporuna göre Elektronik İş Talep Formunda yer alan Özür Grubu ve Özürlülük Derecesine ilişkin bölümleri doldurulacaktır.

h-İl Sağlık Müdürlüklerince onay yetkisi verilen personel tarafından Elektronik İş Talep Formu onaylanacaktır.

i- Elektronik İş Talep Formu onaylandıktan sonra iki çıktı alınarak bir nüshası imzalanıp mühürlenerek belge asılları ile birlikte adaya verilecek ve belgelerin fotokopisi ile çıktının bir nüshası da muhafaza edilecektir.

k- www.yenipbs.saglik.gov.tr/ilpbsyetkili.aspx ve www2.yenipbs.saglik.gov.tr/ilpbsyetkili.aspx internet adreslerinde elektronik ortamda yayınlanacak “Sınav Giriş Belgelerinin” sistemden alınarak onaylanıp mühürlendikten sonra adaylara sınavdan önce vermek, Sınav giriş belgesini almayan adaylara ulaşılarak sınav giriş belgelerinin teslim almaları sağlanacaktır.

l- Elektronik ortamda başvuruda bulunmayarak şahsen veya posta ile yapılan başvurularda, adaya ulaşılarak elektronik ortamda başvuruda bulunmaları sağlanacaktır.

m-Müracaatları kabul edilen adayların isim listeleri, Bölge Sınav Merkezlerine Bakanlığımız tarafından gönderilecektir.

n- Başvurular esnasında oluşabilecek aksaklıklara itiraz eden adayların durumları incelenerek adaylara başvuru süresi içerisinde gerekçeleri belirtilerek cevap verilecektir.

F- BAŞVURULARIN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR
Adayın;

1- Başvuru süresinin dışında yapılan başvurusu varsa,

2- Elektronik İş Talep Formunda yer alan bilgilerinde cevapsız, eksiklik, hata veya çelişki bulunuyorsa,

3- Elektronik İş Talep Formu İl Sağlık Müdürlüklerince onaylanmamışsa, başvurusu geçersiz sayılarak değerlendirmeye alınmayacaktır.

Bu bağlamda; başvuru şartlarını taşımadığı halde gerçeğe aykırı belge düzenleyerek, beyanda bulunmak yada evrakta tahrifat yapmak suretiyle başvuruda bulunanlar ile gerçek durumunu gizleyerek başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Atama yapılmış olsa bile atamaları iptal edilerek haklarında Türk Ceza Kanunun ilgili hükümleri uygulanacaktır.

UYARI:

Aday, yaptığı Elektronik İş Talep Formu ile Sınav/Atama Başvuru Kılavuzu’nda belirtilen bütün hükümleri kabul etmiş sayılır ve bunun aksine yapılan eksiklik ve yanlışlıklardan doğacak sonuçlardan adayın kendisi sorumlu olacaktır.

G- SINAVLA İLGİLİ ESASLAR

1- SINAV TARİHİ
Sınav 19 Eylül 2010 Pazar günü Saat : 10.00′da Bölge Sınav Merkezlerinde yapılacaktır.

2- SINAV GİRİŞ BELGESİ
İl Sağlık Müdürlükleri sınav giriş belgelerini sistemden alacak, imzalayıp mühürleyerek adaylara sınav tarihinden önce vereceklerdir.

Sınav giriş belgesinde adayın kimlik bilgileri ile sınava gireceği il, bina, salon ve sıra bilgileri yer alacaktır. Aday, sınav giriş belgesinde yer alan sınav ilinde, binada, salonda ve sırada sınava girecektir. Ancak, olağanüstü durumlarda (doğal afet, yangın, vb.) Bölge Sınav Kurulunun teklifi, Merkezin uygun görüşü ile adayın sınav yeri değiştirilebilecektir.

Sınav giriş belgesini kaybeden adaylar belgenin yenisini sınava gireceği Bölge Sınav Merkezlerinden alabilecektir.

Sınav giriş belgesi posta veya başka bir yolla adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

3- SINAV KONULARI VE SORU SAYILARI

Sınavda, Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Yarışma Sınavları Hakkında Yönetmeliğin 15. Maddesinde yer alan ve aşağıda belirtilen konuları kapsayacak şekilde 50 adet çoktan seçmeli (4 seçenekli) soru sorulacaktır. Sorular Ortaöğretim mezunları için Millî Eğitim Bakanlığı müfredat programındaki kitaplar; Yüksek öğrenim mezunları için ise Yüksek öğretim kurumlarında okutulan ders kitapları esas alınarak hazırlanacaktır.

4- SINAVIN UYGULANMASI

ÖNEMLİ Sınava başvuruda bulunan adayların ” Elektronik İş Talep Formu “nda yer alan “Refakatçi gerekip gerekmediği” ne ilişkin çek işareti dikkate alınarak sınav öncesi ve sınav anında Bölge Sınav Merkezleri tarafından gerekli tedbirler alınacaktır.

a) Sınav, 19 Eylül 2010 Pazar günü saat 10.00′da başlayıp, ekte belirlenen Bölge Sınav Merkezlerinin belirleyeceği yerlerde tek oturum olarak yapılacak ve 75 dakika sürecektir.

b) Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için adaylar en geç saat 09.30′da fotoğraflı sınav giriş belgelerinde belirtilen salonda hazır bulunacaktır. Adaylar sınava gelirken yanlarında fotoğraflı sınav giriş belgesi, özel kimlik belgelerinden birisi ( nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport ), en az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulunduracaktır.

c) Fotoğraflı sınav giriş belgesi kartı ve özel kimlik belgesi yanında olmayan adaylar kesinlikle sınava alınmayacaktır.

ç) Adaylar sınav salonlarına alınırken; yanlarında sözlük, hesap cetveli veya makinesi, çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo gibi kaynaklar ile her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar ve saat fonksiyonu dışında özellikleri bulunan saatlerin bulunup bulunmadığı kontrol edilecek, varsa bunlar sınavdan sonra iade edilmek üzere toplanacaktır. Aday bu araçlarla sınava alınmayacağı gibi sınav anında bulunduğu tespit edilirse sınav kurallarını ihlal ettiği için tutanakla sınavı geçersiz sayılacaktır.

d) Sınav başladıktan sonra ilk 30 dakika içinde gelen adaylar sınava alınacaktır. Sınav bitimine 15 dakika kala salonda en az 2 (iki) aday sınav salonunda kalacaktır.

e) Cevap kâğıdındaki imza bölümü aday tarafından mutlaka imzalanacaktır.

f) Soru kitapçığının A ve B olmak üzere iki ayrı türü olup, aday, A kitapçığını kullanıyorsa cevap kâğıdındaki kitapçık türü bölümünün A yuvarlağını, B kitapçığını kullanıyorsa B yuvarlağını işaretleyecektir.

g) Adaylar cevaplarını soru kitapçığının kapağında belirtilen örnekte olduğu gibi, yuvarlağın dışına taşırmadan cevap kâğıdında ilgili seçeneği bularak işaretleyecektir.

h) Her sorunun 4 (dört) seçeneği vardır. Bu seçeneklerden sadece 1 (bir) tanesi doğru cevaptır. Çift işaretlenmiş veya iyi silinmemiş cevaplar optik okuyucular tarafından yanlış cevap olarak değerlendirilecektir.

ı) Soru kitapçığına işaretlenen cevaplar, cevap kâğıdına işaretlenmediği takdirde değerlendirme işlemine alınmayacaktır.

i) Sınavda cevap kâğıdının başkaları tarafından görülmesi ya da her hangi bir dokümandan kopya çekilmesi halinde salon görevlileri tutanakla durumu tespit edecektir. Ayrıca; bilgisayar ortamında ikili veya toplu kopya çekildiğinin analiz edilmesi halinde kopya işlemi yapılarak adayların sınavı geçersiz sayılacaktır.

j) Adaylar sorulara verdiği cevapları almayacaktır. Bu kurala uymayanların sınavı geçersiz sayılacaktır. Adaylar sınav esnasında ve sınavın yapıldığı binada sigara içmeyecekler, içenler hakkında da 5727 sayılı Kanun gereğince işlem yapılacaktır.

k) Sınav bitiminden sonra; Adaylar, soru kitapçığı ile cevap kâğıdını salon görevlilerine teslim edecek ve salon yoklama tutanağını imzalayacaktır.

Salon görevlileri, salona ait sınav evrakını adayların önünde kontrol ederek toplayacak, sınav güvenlik torbasına koyup kapattıktan sonra bina sınav komisyonuna teslim edecektir.

Bina sınav komisyonu, salonlardan gelen sınav güvenlik torbalarını ait oldukları sınav evrak kutularına koyarak seri numaralı güvenlik kilidi ile kapatacak ve görevli kuryelere tutanakla teslim edecektir.

Bu kurallara uymadığı herhangi bir yolla tespit edilen adayların sınavı iptal edilecek ve devam etmelerine izin verilmeyecektir. Ancak, salon görevlileri diğer adayların dikkatini dağıtmamak, zaman kaybetmelerine yol açmamak açısından gerekli görürse kural dışı davranışlarda bulunanlara sınav sırasında uyarıda bulunmayabilecektir. Bu adayların kusurları ve kimlik bilgileri bir tutanakla sınav evrakına eklenecektir. Bu adayların sınavı geçersiz sayılacak ve sınav sonuç belgesi düzenlenmeyecektir.

H- SINAV DEĞERLENDİRMESİ

a) Adayın cevap kâğıdı 2 adet optik okuyucu tarafından çift kontrol sistemiyle okutulacaktır.

b) Okutulan cevap kâğıtlarında doğru cevap sayıları tespit edilir. Yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır.

c) Sınava giren tüm adaylar için [Puan = (Doğru Sayısı /Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılarak basarı puanı hesaplanacaktır.

ç) Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Yarışma Sınavları Hakkında Yönetmeliğin 18. maddesi gereği sınavlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Sınavda yer alacak her soru puan olarak eşit ağırlığa sahiptir.( Her soru 2 (iki) puan üzerinden değerlendirilecektir.)

d) Değerlendirme sırasında hatalı soru/ sorular çıkması durumunda hatalı bulunan soru/ soruları doğru kabul ederek 100 puan üzerinden değerlendirilecektir.

e) Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun komisyon kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların doğru şıkları dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

I- SINAVIN GEÇERSİZ SAYILDIĞI DURUMLAR

a) Başvuru şartlarını taşımadığı halde adayın sınava girmesi,

b) Cevap kâğıdı ve soru kitapçığının dönüş sınav güvenlik torbasından çıkmaması/eksik çıkması,

c) Herhangi bir adaydan ya da dokümandan aday tarafından kopya çekildiğinin salon görevlilerince tespit edilmesi,

ç) Geçerli kimlik belgesinin ve sınav giriş belgesinin ibraz edilmemesi,

d) Başka adayın sınav evrakının kullanılması,

e) Adayın yerine başkasının sınava girmesi,

f) Her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar ve saat fonksiyonu dışında özellikleri bulunan saatler ile cep telefonu, telsiz vb. iletişim araçları ve defter, kitap, sözlük, hesap cetveli gibi araçları sınav anında adayın yanında bulundurması,

g) Cevap kâğıdının değerlendirmesi yapılırken sistemin kopya analizi sonucunda ikili/toplu kopya çekildiğinin tespit etmesi,

h) Sınav evrakına zarar verilmesi,(soru kitapçığını, cevap kâğıdını yırtmak, teslim etmemek ve benzeri)

ı) Sınav evrakında bulunan fotoğraf ve bilgilerde uyuşmazlık olması,

i) Cevapların soru kitapçığına işaretlenmesi ve cevap kâğıdının boş bırakılması,

j) Eksik belgeleri olduğu halde salon görevlilerince yanlışlıkla sınava alınan adaylar ile salon yoklama listelerinde ismi olmadığı halde sınava alınan adaylar,

İ – SINAV SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ

Sınav sonuçları Bakanlığımızın http://personel.saglik.gov.tr adresinde ilan edilecektir.

Adaylara ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

J – SINAV İTİRAZLARI

a) Sınav sorularına ve cevap anahtarına yapılacak olan itirazlar soru ve cevap anahtarının http://personel.saglik.gov.tr adresinden yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş) işgünü içinde dilekçeyle Sağlık Bakanlığı Merkez Sınav Kuruluna yapılabilecektir.

b) Sınav sonuçlarına itirazlar, sonuçların internetten yayımlanmasından itibaren en geç 10 (on) gün içinde dilekçeyle Merkez Sınav Kuruluna yapılabilecektir.

c) Sınav sorularına, sınav uygulamasına ve sınav sonuçlarına yapılan itirazlar Sağlık Bakanlığı Merkez Sınav Kurulu tarafından en geç 15 (on beş) gün içinde adaylara bildirilecektir.

d) İtirazların cevaplanmasında Sağlık Bakanlığı genel evrak kayıt tarihi dikkate alınacaktır.

e) Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar, adı ,soyadı, imza ve adresleri olmayan dilekçeler ile faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

g) Sınav Merkezinde bulunan her türlü sınav evrakının aslı veya fotokopisi yargı organları dışında, aday dâhil hiçbir kişiye ya da kuruma verilemez ve gösterilemez.

K- ATAMA İŞLEMLERİ

1- İLAN EDİLEN KADROLARA ATAMA ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLECEK BELGELER:

a) Gerekli hallerde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Değişik 40′ıncı maddesinin 2. fıkrası gereğince kazai rüşt kararının aslı veya noter onaylı sureti,

b) Öğrenim durumlarına ilişkin diploma asılları veya onaylı örnekleri, diplomalarının düzenlenmemiş olması halinde öğrenim durumlarını belirtmek üzere ilgili kurumlarca usulüne göre verilecek ve daha sonra diploma veya örnekleri ile değiştirilebilecek belgelerin aslı veya noter onaylı sureti, Öğrenimi yabancı ülkelerde yapmış olanların diplomaları veya örnekleri ile birlikte denkliğinin kabul edildiğine dair ilgisine göre Millî Eğitim Bakanlığı veya Yüksek Öğretim Kurulunca verilecek belgelerin aslı veya noter onaylı sureti,

c) 16 Temmuz 2006 tarihli ve 26230 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özür durumlarına ilişkin Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırılması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince sağlık kuruluşlarından alınan Resmi Sağlık Kurulu Raporunun aslı eya noter onaylı sureti,

4- Son 6 (Altı) ay içerisinde alınmış Savcılık Belgesi (Adli sicil kaydı)

5- Nüfus Cüzdanı Sureti (Noter Tasdikli) veya Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneğinin Aslı

6- İkametgah İlmuhaberi

7- Erkek Adaylar İçin Askerlik Durum Belgesi ( Askerlikle İlişiği Bulunmadığına Dair)

8- 6 Adet Fotoğraf (4,5 x 6 Ebadında)

9- Mal Bildirim Beyannamesi

2- İLAN EDİLEN KADROLARA ATAMA İŞLEMLERİ

a) Atamalar Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları İle Yapılacak Yarışma Sınavları Hakkında Yönetmeliğin 22′nci Maddesi gereği yapılacaktır. Aynı madde gereği adayların sınav puanı eşit olması halinde diploması bir üst öğrenim olana, aynı öğrenim gurubunda ise diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde ise yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.

b) Adayların atanmak istedikleri İl’e, sınav puanı üstünlüğüne göre yerleştirme ve atama işlemleri Bakanlıkça yapılacaktır. Yerleştirilmesi yapılan personele ilişkin atama işlemleri Bakanlıkça yapılacaktır.

d) Adayların atamalarında (sağlık, eş, öğrenim vs.) özür durumları dikkate alınmayacaktır.

UYARI:

Yapılan sınava katılarak, atanmaya hak kazananlardan atama koşullarını taşımadığı sonradan tespit edilenlerin ataması yapılmayacak, ataması yapılmış olsa bile iptal edilecektir.

Bu kılavuzda yapılan açıklamalara ek olarak olabilecek değişiklikler Personel Genel Müdürlüğünce, Bakanlığın http://personel.saglik.gov.tr. internet adresinden duyurulacağından ilgililerce takip edilmesi gerekmektedir

EKLER :
Tıkla İNDİR!

1- Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırılması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik ekinde yer alan Özürlü Sağlık Kurlu Raporu Vermeye Yetkili Sağlık Kuruluşları Listesi. (6 sayfa )

2- İlan edilen unvanların il bazlı kontenjan listesi.( sayfa)

3- Bölge Sınav Merkezleri listesi (2 sayfa)

Filed under: Güncel

Etiketler:, , , , , , , , , , ,

Benzer Yazılar

90 Yorum Yorum Yapın

 • 1. mustafa  |  24 Temmuz 2010, 22:41

  hocam şimdi sınav tamam da bu kura ne için anlamadım…ne anlama geliyo yani bi açıklarsanız sevinirim…

  @Cevap:
  Kura işlemi ilköğretim mezunları için olacak ve onlar sınava girmeyecek. Lise ve daha üst öğrenim mezunları ise sınava girecekler.

 • 2. hasan  |  24 Temmuz 2010, 23:36

  selamüna leyküm enes kardeş ( görevin özelliğine göre mesleki bilgiler ) buna nasıl çalışmam lazımm benim bana bir yardımcı olursan milli eğitimin yaptığı sınavdada ben burda takıldım enes kardeş bana bir yardımcı olursan şimdiden allah razı olsun cevabını bekliyorum

  @Cevap:
  aşağıdaki linkten ulaşabilirsin.

  http://www.enesbayram.com.tr/meb-engelli-memur-sinavinda-cikabilecek-mevzuat-yonetmelik-ve-genel-sorular/

 • 3. aysun  |  26 Temmuz 2010, 18:22

  saglıktan başvuru yaptım memur oluruz ınsallah

 • 4. serkan  |  28 Temmuz 2010, 16:55

  ya ben bugün müracaat için sağlık il müdürlüğüne gittim özrlü raporunu ve diplomamın aslını aldılar ve p.tesi gel dediler bişey anlamadım acaba müracaat eden arkadaşların da evrakları alındımı bide ben lise mezunuyum hangi bölümde sınva girecem hizmetlimi memurmu

  @Cevap:
  Memurluk yada hizmetliye de başvurabilirsiniz. Bir tanesini seçebiliyorsunuz.

 • 5. sabiha  |  29 Temmuz 2010, 12:32

  enes hocam öncelikle vermiş olduğunuz bilgiler için size teşekkür ediyorum. benim sizden ricam milli eğitim bakanlığının yapmış olduğu sınava ortaöğretim mezunu kaç kişinin girdiği ve sonuçlardan 90 üzeri ortalama kaç kişinin aldığı, tabiki bilginiz var ise….şimdiden teşekkür ederim…..92 ile inşallah atanırım…..bu puanla atanamazsan eğer acırım artık halime…….

 • 6. emre  |  01 Ağustos 2010, 13:39

  enes smdı bu sınav ıcın rapor lazımya meb sınavına basvurdugumuzda o raporla buna basvurabılırmıyız bide bu saglık sınavında lise ve lise dengi okullar ıcın memurluk alımıda var ben lıse menzunuyum basvurabılırmıyım bide saglık bakanlıgında atama varmı enes bey hızmetlı olarak atama ısteyebılırmıyım bide hastanede hizmetli olarak ne iş yaptırırlar temızlıkmi. cevabınız ıcın smdıden tesekkur edrm.

  @Cevap:
  Aynı rapor ile başvuru yapabilirsin. Memurluk tercihi yapabilirsin. Ya hizmetli olarak girdinmi temizlikte yapacan herşeyi yapacan zaten sizin yapabileceğiniz türden görevler vereceklerdir sizlere

 • 7. t.o.m  |  03 Ağustos 2010, 21:14

  sayın enes hocam ya ben meb sınavına girdim atanma yapılamadılar o yüzden sağlık bakanlığı alım sınav başvurusu yapabilir miyiz

  @Cevap:
  Tabiki yapabilirsin.

 • 8. ümit  |  05 Ağustos 2010, 11:45

  meb4 temmuzda yaptığı sınavın atama sonuçları nezaman açıklıyo hocam sınav sonuçları açıklandıktan 25 gün sonra yazıyo otarih nezaman cevap yazarsanız sevinirim tşk

  @Cevap:
  16 ağustos

 • 9. t.o.m  |  06 Ağustos 2010, 11:55

  sağlık bakanlığı başvurusu yaptım (zaten meb sınavına girdim) eğer meb sınavı atanırsam sağlık bakanlığı ne olacak iptal mi edeceğim kafam karıştı

  @Cevap:
  Meb e atanırsan sağlık bakanlığı sınavına girmezsin. Çün ilk atandığın kuruma gitmezsen bir yıl hiçbir alımlara başvuru yapamazsınız ve kazansanız dahi atamanız yapılmaz.

 • 10. ziganasport  |  10 Ağustos 2010, 13:42

  Merhaba Enes Bey ,

  Ben Il Saglik mudurlugunden hizletli olarak muracat yaptim bana 19 eylul`de sinav var internetten takip edebilirsin dediler.

  Ben ilkogretim mezunuyum ve internetten baktigimda sinavin bolge sinav merkezinde olacagi yaziyor bu bolge sinav merkezi neresidir ve ben nerede sinava girecegimi nasil ogrenirim. Vereceginiz cevap icin simdiden cok tesekkurler.

  @Cevap:
  Bulunduğunuz ilde yada koşu bir ilde sınava gireceksiniz demektir.
  Ayrıca sınav yerinizi 23 ağustostan sonra başvurduğunuz sağlık müdürlüğünü arayarak öğrenip bilgi alacaksınız.

  http://www.enesbayram.com.tr/saglik-bakanligi-ozurlu-personel-alim-sinav-takvimi-ve-sureci/

 • 11. sümeyra özer  |  12 Ağustos 2010, 11:43

  merhaba hocam ben düz lise mezunuyum sağlık bakanlığının engelli memur alımı sınavına başvurdum sınavda on soru görevin özelliğine göre mesleki bilgiden çıkacakmış düz lise mezunu olduğum için bu alanı nasıl yapacağımı bilmiyorum yardımcı olursanız sevinirim teşekkürler.

  @Cevap:
  Aşağıdaki linke tıklayarak ilgili yazımı okuyup gerekli dökümanları bilgisayarınıza indirerek çalışabilirsiniz.
  http://www.enesbayram.com.tr/meb-engelli-memur-sinavinda-cikabilecek-mevzuat-yonetmelik-ve-genel-sorular/

 • 12. serdar  |  12 Ağustos 2010, 12:12

  sağlık bakanlığına hizmetli olarak başvurdum ortaokul mezunu olarak lisede okuyorum henüz. sınavamı tabii olacağım yoksa kura mı?

  @Cevap:
  Sınava tabi olacaksınız

 • 13. emre  |  13 Ağustos 2010, 16:11

  Enes bey sağlık bakanlığı başvuruları bitti kaç kişi hangi kadrolara başvurmuş onları nerden öğrenicez_?

  @Cevap:
  İl Sağlık müdürlüklerini ararsanız ancak öğrenebilirsiniz. ama her ilinkini öğrenmeniz biraz zor. Zaten siz başvurduğunuz ildeki adaylarla yarışıyorsunuz ve başvuru yaptığınız yerden ne kadar sayı başvuru yapmış öğrenebilirsiniz.

 • 14. serkan  |  17 Ağustos 2010, 14:36

  hocam sağlık bakanlığının sınavına müracaat ettim lise mezunuyum acaba hangi ile kaç memur alınacak birde lise mezunu kaç memur alınacak

  @Cevap:
  Sizin için diğer illere başvuru önemli değil. Siz başvurduğunuz ildeki konterjana girmek için başvurduğunuz ildeki adaylarla yarışıyorsunuz. Başvuru yaptığınız yerden daha detaylı bilgi alabilirsiniz

 • 15. orhan  |  18 Ağustos 2010, 17:55

  merhaba enes bey ben hizmetli olarak başvurdum ortaokul mezunuyum yani ilköğretim ben sınava mı girecem yoksa kura ile mi ?eğer kura ise bölge sınav yerine gidecekmiyim

  @Cevap:
  Sınava gireceksiniz.

 • 16. eftelya  |  19 Ağustos 2010, 17:42

  hocam beım mıllı egıtıme yazmıs oldugum ıtırazın hala cevabı gelmedı ve o puanla atanabılırdım sımdı ne yapabılırım

  @Cevap:
  Bilemiyorum.

 • 17. b.e  |  21 Ağustos 2010, 00:55

  MEB sınavı hizmetli olarak kazandım.Atama da oldu.
  Sağlık Bakanlığı ve Orman Genel Bakanlığına başvurdum.Memur olabilmem için.Acaba Sağlık Bakanlığı veya Orman Genel Bakanlığı sınavına girebilir miyim?Bunu kesin emin olmak istiyorum.Cevap verirseniz memnun olurum… Saygılarımla.

  @Cevap:
  Girmenize gerek yok. Çünkü meb e atandığınız için o kurumları kazansanız dahi atamanız yapılmaz.

 • 18. menderes  |  21 Ağustos 2010, 01:38

  hocam hayırlı geceler. bende sağlık bakanlığının imtahanına baş vurdum.ön lisans tıbbi dökümantasyon ve sekreterli. diyelim bulunduğum ilde benden başka bu üniversite mezunu özürlü arkadaşım yok puanımda 80 ozaman herkes kendi ilindeki emsalleriyle yarışacakken benim emsalim olmamasın dan dolayı acaba durum ne olur. burada dayılarmı devreye girer yada benim gibi meb den umduğunu bulamayan garip özürlü kardeşinmi?????

  @Cevap:
  Aynı ile sadece sen başvurmuşsan ve senin branşından başka aday yoksa, puanın ne olursa olsun sen atanacaksın tabiki.

 • 19. menderes  |  23 Ağustos 2010, 20:54

  hocam hayırlı akşamlar bu gün il sağlık müd gittim aynı kadroya izmirden (tıbbi dökümantasyon ve sekreterlik )kadrosuna 1 kişi alınacak ama müracat eden 2 kişi var banla beraber yani şansım yüksek 2 kişi arasanda geçecek inşallah hayırlısı. doğru değilmi hocam. sevgiyle kalın

 • 20. mazlum  |  24 Ağustos 2010, 00:48

  hocam manısada saglık bakanlıgına kac kısı basvurmus

  @Cevap:
  İl sağlık müdürlüğünü arayarak öğrenebilirsiniz.

 • 21. enginn  |  25 Ağustos 2010, 12:46

  hocam merhaba

  hangi şehirde kaç kontenjan var nasıl öğrenebilirim ? mesela gaziantep memur

  @Cevap:
  İl sağlık müdürlüğü tek tek arayarak öğrenebilirsin. Ayrıca senin diğer illerle ne işin var. Sen kendi ilindeki adaylarla yarışacaksın.

 • 22. sezer  |  25 Ağustos 2010, 18:36

  2005 sınav sorularını açamıyoruz hocam yardım ederseniz seviniriz.kalın sağlıcakla….

  @Cevap:
  Sağlık bakanlığının sitesinde sorun var benden kaynaklanmıyor.

 • 23. mehmet  |  26 Ağustos 2010, 14:05

  enes bey benim kafama takılan şöyle bir soru var bulunduğum il sağlık müdürlüğüne gerekli evraklarla başvurumu yaptım iş talep formu verdiler bana tek nüshasını sağlık bakanlığı aldı sınav giriş belgelerini nasıl alacağız mesela mebin sınavına başvururken belli bir tarihte gelip sınav başvuru evrağını almamı söylediler ama sadece görevli arkadas elektronik ortamdan başvuruyu yaptı iş talep formunu verdi başka bir işlem olmadığını söyledi mail adresi ve ikamet adresi alındı acaba adreslere mi gönderilcek sınav giriş belgeleri sınav günü de yaklaşmaya başladı hala ortada birşey yok yardımcı olursanız sevinirim.

  @Cevap:
  Telefonla arayın gerekli bilgiler size verilecektir.

 • 24. emre  |  27 Ağustos 2010, 02:31

  meb’e atandım ama sağlık bakanlığına da başvuru yapmıştım. sağlık bakanlığı sınavına girmek istiyorum. meb’de atandığım yere gitmezsem sağlık bakanlığı sınavını kazandığımda buraya yerleşebilirmiyim.

  @Cevap:
  Boşuna uğraşmayın yerleşemezsiniz. Çünkü sen zaten kadrolu meb e atanmıssın, diğer bir devlet kurumuna atanabilmen için öncelikle meb den istifa edip 1 yıl bekledikten sonra ancak sağlık bakanlığının sınvalarına girerek atanabilirsin. Şuan bile mebi kazandığın halde kayıt yaptırmayıp işe başlamasan dahi 1 yıl bekleme süren var.

 • 25. fethiye ozlü  |  28 Ağustos 2010, 02:07

  hocam bu yıl bayağı engelli kadrosu açtılar.acaba kasım aralık dönemindede tekrar böyle yüksek rakamda sınav açarlarmı

  @Cevap:
  Evet açılabilir tabiki.

 • 26. sinan  |  28 Ağustos 2010, 03:40

  benim bir tek sorum olacak hocam ben özür gurupları olacağı hakkında bilgi aldım ne kadar doğru acaba

  @Cevap:
  Olabilir

 • 27. serkan  |  28 Ağustos 2010, 17:26

  merhaba hocam ben ilk okul mezunuyum özürlü sınavına kayıt oldum sınava girecekmiyim kuramı cekilcek bunu anlamadım bilgilendirirseniz sevinirim birde hangi kitaplara calışmakıyım.

  @Cevap:
  Sınava gireceksiniz. Kpss müfredatına çalışın birde mevzuaz konularına çalışın benim sitede mevcut.

 • 28. fehmi  |  29 Ağustos 2010, 18:47

  saglık bakanlıgında lise mezunları memur olarak basvuru yapıyor hocam bizim lde 300 kisi basvurmus 7 kişi alınacak gene şansım cok az meb i bir soru ile kaybettim hocam

  @Cevap:
  Hayırlısı olsun.

 • 29. mavi  |  30 Ağustos 2010, 16:45

  sağlık bakanlığı sınav giriş belgelerı hangı tarıhte verilecek bil verebilirmisiniz

  @Cevap:
  Telefonla arayın il sağlık müdürlüğünü, heryerde farklı olabiliyor.

 • 30. osman  |  30 Ağustos 2010, 18:41

  hocam alımlar ercihlere göremi yoksa ilk 400 tercih ettiği yerleremi atanacak çünkü bu tek tercih il deki kadroya göre mi yoksa ilk 400 mü

  @Cevap:
  Başvurduğunuz ildeki sizin kadrodaki adaylarla yarışıyorsunuz, türkiye geneli ile değil.

 • 31. murat  |  30 Ağustos 2010, 23:49

  hocam ben meb sınavına girdim hizmetli olarak 80 aldım tabikiyerleşemedim şimdi sağlıkbakanlığı alıyor ben lisemezunuyum bana baş vuru sırasında hizmetli veya memur sormadılar.ben memurluk için baş vurmuştum sorun çıkarmı benimişte

  @Cevap:
  Sorun çıkmaz.

 • 32. has01  |  31 Ağustos 2010, 01:47

  meb sınavını hizmetli kadrosuyla atama listesinde varım.ama henüz elimize bir evrak gelmedi.milli eğitimde özürlü raporunu tekrar alınması gerektiğini söyledi.2004 tarihli raporum olduğu için tekrar rapor çıkartmam gerekiyormuş. eğer bu raporu çıkaramazsam durumum ne olur ve de diğer kurumların açmış oldugu özürlü memurluk sınavlarına girme ve kazanırsam atanma hakkım olur mu.?bu konuda aydınlatırsanız çok sevinirim

  @Cevap:
  15 eylüle kadar yeni raporunuzu alıp başvurunuzu yapamazsanız hakkınızı kaybedersiniz. tabiki diğer alımların sınavını kazanarak atanabailirsiniz sorun olmaz.

 • 33. mehmet  |  01 Eylül 2010, 02:28

  merhaba hocam ben orta üç terk bana hangi sınafa uygun sorular sorarlar ve sınav soruları çalışma kitabı nerden nasıl bula blirim

  @Cevap:
  Kpss müfredatına çalışabilirsiniz.

 • 34. SERCİN KAMA  |  01 Eylül 2010, 16:27

  hocam 19 eylülde yapılması planlanan sağlık bakanlığı özürlü alım sınavı 13 kasım 2010 a ertelendiğini duydum doğrumu?
  aydınlattığınız için allah sizi ve çocuklarınızı salihlerden eylesin

  @Cevap:
  Böyle bir duyum almadım ve resmi bir açıklama yok.

 • 35. yersu  |  05 Eylül 2010, 14:54

  saglık sınavını meb ni yapıyor birde hocam tüm ilerde sınav yapılacakmış neten böyle bir yazı okudum sizinde haberiniz varmı

  @Cevap:
  http://www.enesbayram.com.tr/saglik-bakanligi-ozurlu-personel-alimi-sinavini-m-e-b-yapacak/

 • 36. rauf  |  06 Eylül 2010, 16:39

  Hocam hayırlı ramazanlar size.ben de sınavın ertelenebileceğini bu gün duydum bunu aslı varmı ? bilgilendirirseniz sevinirim .şimdiden teşekkürler ..

  @Cevap:
  http://www.enesbayram.com.tr/saglik-bakanligi-ozurlu-personel-alimi-sinavini-m-e-b-yapacak/

 • 37. harun güneş  |  07 Eylül 2010, 11:27

  slm hocam benim bie sorum olacak acaba bu yıl için de başka özürlüler için sınav olacakmı yani diğer aylarda meb toplam 16 bin kişi alacaktı sadece 5 bin kişi aldı diğerlerini alacak bir bilginiz varmı paylaşırsanız çok sevinirim ….. şimdiden çok teşekkür ederim

  @Cevap:
  Bilemiyorum ama alımlara devam edilecektir ve alım tabiki olabilir de önümüzdeki süreçte.

 • 38. çiğdem acar  |  07 Eylül 2010, 22:26

  hocam sağlık bakanlığının açtığı sınavlardan başka nezaman sınav açılabilir

  @Cevap:
  Bilemiyorum ki ama diğer kurumların açığı var heran bir alım olabilir.

 • 39. çiğdem acar  |  09 Eylül 2010, 00:03

  hocam mebin sınavından 82 aldıım ama istediğim iller 90la başlıyor en düşük kaçla girilebiliyordu

  @Cevap:
  Puan sıralamasında ilk 2000 kişi 90 puanda kaldı, en düşük kaçla girilebiliyordu gibi bir sorunun cevabı yopk.

 • 40. muhammetcetiner  |  15 Eylül 2010, 17:59

  sayın hocam sağlık bakanlığı sınavı ne zaman yapılır

  @Cevap:
  Bilemiyorum ama sınav ertelendi, yeni tarih belli olduğu zaman sizlere buradan duyuruyu yapacağım.

 • 41. turgut  |  24 Eylül 2010, 16:59

  sayın hocam.ben mebin özürlü kadrosundan memur olarak yeni yerleştim.lisans mezunu sağlık memuruyum. sağlık bakanlığının özürlü sınavınada basvurmuştum. bu durumdayken sağlık bakanlığının sınavını kazanıp atanırsam atamam kabul edilirmi. çünkü şartlarda ilk defa devlet memuru olacaklar için yazılmıştı. asaletim tasdiklenmeden kadrolu sayılmıyorum diye duymuştum. sınavı kazanıp mebden istifa edersem öyle bir sorun karşıma çıkarmı?
  lütfen aydınlatırsanız sevinirim…
  şimdiden tşkler..

  @Cevap:
  Bilemiyorum olabilir de. Sormak soruşturmak lazım.

 • 42. selim  |  14 Ekim 2010, 14:42

  @Cevap:
  Aşağıdaki linkten ilgili yazımdaki soruları tek tek indirin. Dikkat edin her sorunun indirme linkinin altında dosya şifreleri var o şifreleri de almayı unutmayın
  http://www.enesbayram.com.tr/ozurlu-personel-alimi-cikmis-sinav-soru-ve-cevaplari/

 • 43. samet  |  02 Kasım 2010, 16:22

  hocam tıbbi sekreter olark başvuru sayısı ne kadar ollur tahmininzce tıbbi sekretrleri atanma şansı ne kadar olur ve bir sorum daha var . gelecek yılda alımlar olurmu acaba..

  @Cevap:
  Ne kadar başvuran olur ve seneye alım olurmu bilemiyorum ama büyük ihtimal olur gibi

 • 44. pınar  |  06 Kasım 2010, 21:00

  mrb hocam..sınav olacak ama o kadar kişi içerisinde şansımız ne kadar olabilir ki…bir de illerdeki kontenjan sınırını düşünürsek ne olacak..tek umudum bu sınavdı…..

  @Cevap:
  Kendi ilinizdeki adaylarla yarışıyorsunuz. Başarılar…

 • 45. serkan  |  08 Kasım 2010, 16:07

  hocam öncelikle bizlere yardımcı olduğunuz için size çok tşk ederim.hocam ben sağlık bakanlığınınözürlü sınavına lise memur olarak müracaat ettim ama sitenizde matematik ile ilgili bir kısım yok lütfen yardımcı olurmusunuz şimdiden tşk ederim

  @Cevap:
  Çıkmış soruların içinde matematik soruları var, onlara bakabilirsiniz.

 • 46. sedat  |  14 Kasım 2010, 01:51

  ey güzel kardeşlerim. mebin sınavında atanalım diye hakkımız yenilmesin diye bir iş güç sahibi olalım diye kendinizi paralıyodunuz. kazanmışsınız atanmışsınız şimdide ben bu kadroyu istemiyorum ben sağlık sınavına girdim kazanırsam atanırmıyım diye sitem ediyosunuz. güzel kardeşim siz bulduğunuzla yetinmiyosanız Allah sizden onuda alır. bu sınavıda bırakın işi olmayanlar hak edenler alsın. kusura bakmayın yaptığınız nankörlüğün ta kendisi. çalışın 1 sene sonra kurumlar arası geçiş yapın işte. çokmu geliyor bu. bırakında başkasıda ekmek yesin.

 • 47. halil  |  20 Kasım 2010, 00:39

  hocam merhaba bu saglık sınavını kazanırsak ne yapmamız gerekıyor ben okudum ama tam anlayamadım

  @Cevap:
  10 aralıkta sınav sonuçları belli olacak, ondan sonra atamalar belli olduktan sonra il sağlık müdürlüğünü aradığınızda sizlere hangi evrakları getirmeniz gerektiği ve ne yapmanız gerektiğini söyleyeceklerdir.

 • 48. okancan  |  26 Kasım 2010, 00:43

  hocam ben kpss sınavına gırıcem. acaba onda engelli alımı oluyor mu? ole bır kontejan var mı? teşk.

  @Cevap:
  Yok.

 • 49. halil  |  28 Kasım 2010, 01:27

  merhaba hocam 10 aralıkta sonuçları nerden öğrencez.sımdıden tesekkur ederım hocam hersey ıcın allaha emanet olun

  Sonuçları benim siteden öğrenebilirsiniz.

  @Cevap:

 • 50. zerrin  |  02 Aralık 2010, 18:01

  Merhaba Enes bey;
  Sağlık Bakanlığın sınav sonuçları ne zaman, nerede belli olacak

  @Cevap:
  10 aralıkta puanlar belli olacak. Benim siteyi takip edin.

 • 51. buse  |  04 Aralık 2010, 22:24

  hocam herkes kendı ilinemi atanacak yoksa başka illeredemi atama soz konusu. bu konuda bılgı verırımısınız. ayrıca atamalarda bransa goremı atalamar yaılacak. yanı memur hızmetlı ebe cocuk gelısımcısı gıbı

  @Cevap:
  Atamalarda sadece kendi ilinizde değerlendirileceksiniz. Türkiye geneline yani başka bir ile atanma söz konusu değil. Tabiki atamalar branşa göre olacak.

 • 52. samet  |  07 Aralık 2010, 15:33

  hocam ben lise olark girdim ama bu sene pek bir ümidim yok
  ama ben şuuan tıbbi sekreterlik okuyorum.yani bu seene menzun oluyorum acaba seneye tekrar sağlık bakanlığı tıbbi sekreter alımı olurmu…

  @Cevap:
  Bilemiyorum

 • 53. bahri  |  10 Aralık 2010, 16:53

  hocam sınav sonuçları 10 aralıkta açıklanaçk demişiniz ama açıklanmamış

  @Cevap:
  Aşağıdaki linke tıklayarak ilgili yazımdan öğrenebilirsin.
  http://www.enesbayram.com.tr/saglik-bakanligi-engelli-personel-sinavi-puani-aciklandi/

 • 54. Fatih  |  11 Aralık 2010, 17:00

  enes arkadaşım diyorum yaşını bilmediğim için benim şöle bir sorum olacak sana ben sağlık bakanlığının sınavına girdim sınav sonucunu öğrendim ama şöle bir sıkıntım oldu herkez diyorki atanacağım yeri seçtim diye biz başvurduğumuzda bize nereye atanmak istiyorsunuz diye sormadılar onların bize verdği kağıtta böle bir şey de yok ben her hangi yer belirtmedim atanmak için ama sınava girdim eğer atanacağın yeri seçme gibi bir şey varsa benim girdiğim sınav boşa mı gidecek yoksa otomatik olarak onlar mı atayacak bir yere beni tabi kazanmışsam? lütfen cevabı maile gönderirsen sevinirim çünkü ben fazla nete gremiyorum e-maillerime bakabiliyorum

  @Cevap:
  Tercih olayı zaten olmadı ve olmayacakta. Her aday sınava girdiği ile yerleşebilecek.

 • 55. HASAN  |  12 Aralık 2010, 01:40

  @Cevap:
  Yorumunuzu büyük harfle yazdığınız için yayınlamıyorum

  Atamalar 21 Ocak ‘tan sonra yapılacak.

 • 56. veysel  |  12 Aralık 2010, 10:50

  enes hocam sağlık müd hizmetli katagorisinde sınav sonucuna ğöre 80 puan almışım nasıl puan atamalar ne zaman acıklanır

  @Cevap:
  Aşağıdaki linke tıklayarak ilgili yazıyı okumanızı rica ediyorum.

  http://www.enesbayram.com.tr/saglik-bakanligi-engelli-personel-sinavi-puani-aciklandi/

  http://www.enesbayram.com.tr/saglik-bakanligi-engelli-personel-atamasi-ne-zaman-yapilacak/

 • 57. hüsnü  |  12 Aralık 2010, 12:34

  42.000 puan aldım, saglık bakanlıgı özürlü personel alımı sınavından.. 42.000 puan yeterlimidir, kaç puan almam gerekirdi?

  @Cevap:
  Aşağıdaki linke tıklayarak ilgili yazıyı okumanızı rica ediyorum.
  http://www.enesbayram.com.tr/saglik-bakanligi-engelli-personel-sinavi-puani-aciklandi/

 • 58. ali demir  |  13 Aralık 2010, 13:31

  hocam meraba….hocam sağlık bak lığı sınavına girdim 82 aldım .atamalrı bekliyorum.bu hafta sonu bi sınav var 2 adet memur alınacqk bende başvuru yaptım ve bu hafta sonu girecem…bu sınavın sağlık bakalığı sınavına bi etkisi olur muu

  @Cevap:
  olmaz

 • 59. osman akalın  |  13 Aralık 2010, 22:01

  merabalar ben sınava gırdım ve sonucumu bılıorum ama atamalar ne zaman yapılacak ve memurlugu hak kazanıp kazanmadıgımı ne zaman ogrenebılecegım hakkında bi bigi verirsenız sevinirim..

  @Cevap:
  Aşağıdaki linke tıklayarak ilgili yazıyı okumanızı rica ediyorum.
  http://www.enesbayram.com.tr/saglik-bakanligi-engelli-personel-atamasi-ne-zaman-yapilacak/

 • 60. eda  |  14 Aralık 2010, 13:01

  merhaba, mersin ilinde sağlık bakanlığı özürlü memur alımına kaç lisans ve kaç önlisans mezunu başvurduğunu nasıl öğrenebilirim>??? ayrıca 2011 yılında alım olacak mı??
  teşekkürler

  @Cevap:
  İl sağlık müdürlüğünden öğrenebilirsin. Yeni alımları sitemi takipederek öğrenebilirsin.

 • 61. eda  |  16 Aralık 2010, 12:45

  il sağlık müdürlüğünü aradım lisans mezunu başvurularını veremeyiz dediler :( bu arda 64 aldım

 • 62. osman akalın  |  16 Aralık 2010, 20:45

  meraba personel alımına yas ksıtlaması varmı benım yasım 51 kazanmıs olsam bıle memurıyete atanmakla ılgılı bır problem yasayabılırmıyım?..

  @Cevap:
  Bazı mesleklerde yaş sınırı var. Örneğin; Öğretmen, subay, polis, hakim, kaymakam vs gibi. Ancak bunun dışında engelli personel olarak memur, hizmetli kadroları için bir yaş sınırı yoktur.

 • 63. eda  |  21 Aralık 2010, 12:58

  2011 yılında memur alımıyla ilgili bir tarih belli mi? çünkü 1 tanesininin zamanı geçtikten sonra duydum. hangi siteden takip edebilirim burdan siz gelen ilanları duyuruyorsunuz değil mi?

  @Cevap:
  2011 yılında Nisan-Mayıs, Temmuz-Ağustos ve Ekim-Kasım dönemlerinde engelli personel alım ilanları yapılmaktadır. Ben bu alımları sitemde sizlere duyuruyorum. Bizi takip edebilirsiniz.

 • 64. özkan  |  22 Aralık 2010, 13:26

  şu atamalar açıklansın artık ya sabırsızlanıyorum ve heyecanlanıyorum 76 puan ile ilk öğretim işitme engelli sınıfından girdim sınava atanacak olursam görevim ne olur sizce sayın hocam.

  @Cevap:
  Yardımcı Hizmetli Personel olarak çalışacaksınız.

 • 65. ayfer  |  26 Aralık 2010, 00:56

  merhaba, dün televizyonda özürlü memur sınavlarının artık merkezi sisteme göre yapılacağı yazısı altyazı olarak geçiyordu. merak ettiğim konu şu merkezi sistem iyi mi kötü mü? ??????bilgi verebilirseniz sevinirim…

  @Cevap:
  Aynı kpss gibi olacak. Siz tek sınava girerek diğer alımlara o puan ile başvurabileceksiniz. Daha iyi yani her alımda ayrı ayrı sınav derdine son. Hem merkezi olduğu için sınav daha şeffaf olur.

 • 66. aslı  |  27 Aralık 2010, 21:52

  hocam sağlık bakanlığının açıklamasında aynı puan alan 1. öncelik bir üst öğrenimi bitirenden başlar diyor benim lise 4 yıllık 3 yıllıklara göre avantajlımıyım bilgilendirirseniz şimdiden tşk

  @Cevap:
  Evet

 • 67. selin  |  03 Ocak 2011, 14:51

  merkezi sistem sınavında da 657 ile ilgili sorular sorulacak mı?yoksa kpss gibi türkçe,tarih,coğrafya,anayasa ve matemetikten mi olusacak sorular?bilgi verirseniz sevinirim.

  @Cevap:
  Hepsinden sorulur ama bu konu daha netleşmedi. Şuan kesin birşey söylemek doğru olmaz.

 • 68. halise ağar  |  04 Ocak 2011, 22:57

  mrba hocam ben önlisans kpss sınavına girdim70 puan aldım atamalrda özürlü durumunun bir etkisi varmı. ayrıca sağlık bkanlığının sınavından 80 puan aldım… bilgileriniz için çok teşekkür ederim.

  @Cevap:
  Kpss sınavına engelli olarak girmeniz, sizin engelli personel alımlarına başvurup atanabileceğiniz anlamına gelmiyor. Kpss sınavına engelli olarak girmek sizlere sadece sınav esnasında daha rahat bir ortam yaratmaktır, başka faydası yok. Yani normal bir kişinin kpss sınavına girdiği gibi sizde şuan öylesiniz ve sadece kpss puanı ile personel alımı yapan ilanlara başvurabilirsiniz. Engelli alımlarında ise, o kurumların yaptığı sınava girerek atanma şansınız olabilir. Kpss puanınız ile engelli alımlarına başvuramazsınız.

 • 69. nazlı  |  09 Ocak 2011, 22:12

  hocam bu özürlüler maddesi geri çekilirse halimiz ne olur yani artık bize iş yok mu? bizi önce umutlandırıp sonrada umudumuzu yerle bir ediyorlar ne olacak bizim bu halimiz

  @Cevap:
  Şuan sorun yok. Sıkıntı etmeyin.

 • 70. ebe  |  10 Ocak 2011, 12:44

  merhaba enes bey bir konuda bilgi almak istiyorum sağlık bakanlığı taşra için mi personel alacak ben ebelik bölümü mezunuyum atanırsam merkezde bir hast değilde taşrada bir yeremi ataamam yapılacak istanbulda yaşıyorum birde anadolu yakasında oturuyorum avrupa yakasına falan vermezler dimi beni tek ebe başvuran benim sanırım (ortaöğretim)

  @Cevap:
  Sen zaten atandın. Adresine yakın yere atamaya çalışırlar

 • 71. SELCUK  |  10 Ocak 2011, 13:25

  @Cevap:
  Atamalar açıklandı.
  http://www.enesbayram.com.tr/saglik-bakanligi-engelli-personel-atama-sonuclari-aciklandi/

 • 72. CaHİT  |  10 Ocak 2011, 16:15

  S.a Hocam öncelikle böyle bir sayfa açarak bizlere yardimci oldugunuz icin teşekkür ediyorum.
  Hocam bi sorum olacak.Ben sinava Sağlık Meslek Lisesi diş protez teknisyeni olarak başvuru yaptim.
  Sinava girdigim ilde bu alanda tek giren bendim zaten bi atama sade olacak.Aldigim puan 58 herhangi bir sorun cikarmi sizce puan düşük diye dogal olarak endişeye kapiliyorum
  Esselam

  @Cevap:
  Sorun olmaz. Şimdi sen büyük ihtimal atanmışsındır.

 • 73. mustafa  |  11 Ocak 2011, 11:19

  mrb 13 kasım 2010 sağlık bakanlığı özürlü sınavına girdim atama işlemleri ne zman olacak ve bız bunu nerden ogrenecegız cvb tsk

  @Cevap:
  Atamalar yapıldı.
  http://www.enesbayram.com.tr/saglik-bakanligi-engelli-personel-atama-sonuclari-aciklandi/

 • 74. Mehmet Ali  |  12 Ocak 2011, 00:23

  slm. Ben İlkokul mezunu olarak 64 puan aldım. Tercih yapılması gerekiyormuydu sonuçlar belli olduktan sonra. yoksa onlar puana göre kendilerimi atayacaklar istedikleri yere. bilgilendirirseniz sevinirim.Teşekkürler.

 • 75. hasret  |  14 Ocak 2011, 20:57

  merheba enes bey benim abim sağlık sınavına lise mezunu olarak girdi ama üniversiteye başlamadan önce sınava başvurdu
  şimdi üniversite okuyor
  atama ihtimali nasıl atanabilir mi
  okuyorsun atanamzsın demişler öyle birşey var mı
  cevaplarınızı bekliyorum
  öğrencilere başarılar diliyorum

  @Cevap:
  Şimdi eğer atanırsa ondan lise diplomasını isteyecekler ama abiniz şuan okuduğuna göre lise diploması yok. Ve ataması yapılmaz.

 • 76. ener özgür  |  16 Ocak 2011, 13:28

  merhabalar hocam ben eskişehir de lise düzeyi memurluk kazandim. ancak üniversiteye halen devam etmekteyim.
  gerekli evraklar kisminda yazan diploma asli veya noter onaylı fotokopisi veya ilgili geçici belge denmiş.
  benim lise diplomam üniversite de gidip üniv. den ögrenci belgesi mi almam lazim yoksa okudugum liseden ogrenim belgesi mi almam lazim?
  cevabiniz için simdiden tesekkürler

  @Cevap:
  Sizin atanma durumunuz bayağı zor. İl sağlık müdürlüğü ile konuyu görüşün.

 • 77. ebe  |  23 Ocak 2011, 00:24

  evet atamam yapıldı bu kezde raporlara mezun olduğunuz branşlar yani ebe olarak çalışabilir diye bir yazı yazılacak denildi onuda tekrar heyete girerek değiştirttim.bakalım daha ne bulacaklar.kesin atama listesi 28 -02-2011 den sonra belli olacakmışya şimdi bana bir süpriz yapıp olmuyo deme hakkı varmı bakanlığın?ilginizden dolayı teşekkür ederim

  @Cevap:
  Olabilir tabi. Evraklarında yanlışlık yada rapordaki oran gerçeği yansıtmıyorsa tabiki hayır deme ihtimalleri var. Ama inş. bir sorun çıkmaz.

 • 78. NİSAN TEKİN  |  23 Ocak 2011, 16:03

  hacam selam ben ve iki kişi daha aynı puanı aldık.
  onların ikiside zihinsel engelli benimki solunum sistemi acaba 22.maddeye göre onlardan birinin kriteri benden önde olsa zihinsel engelli oldukları için beni tercih edebilirlermi?

  @Cevap:
  Öyle birşey söz konusu asla olamaz. Birinci öncelik öğrenim düzeyi. Bunlar eşit olursa ikinci öncelik mezunieyt tarihi eski olanlar atanacak. Eğer mezuniyet tarihleride eşit olursa yaşı büyük olan atanır.

 • 79. ayfer  |  23 Ocak 2011, 22:37

  merhaba enes bey,sağlık bakanlığının özürlü memur alımındada biryere yerleşemedik. özürlü memur alımı şu an var mı? bende internet olmadığı için günlük takip edemiyorum. en yakın zamanda herhangi bir sınav var mı? bana rica etsem yardımcı olabilirseniz çok sevinirim.
  birde ders çalışmaya şimdiden başlasam yine aynı konulara mı çalışayım?
  çok soru sordum kusura bakmayın mecbur kalmasam mail atmazdım

  @Cevap:
  Kpss tarzı kitap yada görüntülü ders anlatımlarından çalışın.
  Şuan bir sınav yok, nisan-mayıs döneminde alım olacak.

 • 80. ebe  |  25 Ocak 2011, 22:33

  merhaba enes bey yardımlarınız için teşekkür ederim.raporuma ebelik yapabilir ibaresini eklettim.diğer evraklarıda hazırladım.şimdi bakanlığateslim edilecek hala olmama ihtimali olurmu?sizce birde evrakların incelenmesi ne kadar sürer zaten incelenmemişmiydi evraklar sınava başvuru yapılırken rapor diploma gibi evraklar zaten istenmişti şimdi bu neyin nesi sizce?

  @Cevap:
  Ankara raporları ve evrakları son bir kez daha inceleyecek ve eğer bir yanlışlık yoksa atamanızı yapacaktır. Atanan adaylar Mart ayında işe başlayacaklardır.

 • 81. selim  |  28 Ocak 2011, 15:50

  Merhaba hocam 2011 de yapılacak olan özürlü memur sınavları hakkında bir bilginiz varmı eğer varsa nereye ne zman alınacağını açıklarsanız çok sevinirim Nisan ve Mayıs ayında alım olacağını bilidirmişsiniz nereye olduğu hakkında bir bilginiz varmı sayın hocam SAYGILARIMLA esenlikler diliyorum

  @Cevap:
  Hangi kurumların memur personel alacağı henüz belli değil. Benim siteyi takip ederseniz gelişmelerdfen haberdar olabilirsiniz.

 • 82. melek  |  29 Ocak 2011, 22:59

  bu cok zor bi bekleyiş evraklar kabul edılmezse ?itiraz edebılme hakkımız var mı

  @Cevap:
  Malesef yok.

 • 83. Meb  |  30 Ocak 2011, 09:56

  Merhabalar enes bey ,

  1- Herkesin kafasını kurcalayan bir soru :Meb aday memurum 2011 de yapılacak sağlık sınavını kazansam atamam yapılsa meb den istifa edip sağlığa geçebilirmiyim(Aday Memur durumu )

  2- Sağlık sınavında Mersinde oturduğum için Mersin’e mi atanırım yoksa Tercihim nereyse oraya mı ?

  Kolay Gelsin

  @Cevap:
  Bu konu ile ilgili sitedeyazı yazmayı düşünüyorum ancak siz meb de kadrolu çalıştığınız için sağlık bakanlığına atanma ihtimaliniz olabilir ama birisi sizi şikayet ederse iki işinide kaybedersin. Sağlık bakanlığının sınavına herkes kendi iline atanıyor. Yani siz hangi il e başvurduysanız ve orada sınava girdiyseniz o il e atanıyorsunuz.

 • 84. mehmet  |  11 Şubat 2011, 15:42

  hocam bende mebde hizmetli kadrosunu kazandım ve sağlığın sınavınada girdim orayıda kazandım memur olarak lise mezunu larak girdik biliyorsunuz sağlığa nasıl geçeceğiz yoksa geçiş mümkün değilmi beni net bir şekilde aydınlatırsanız sevinirim çünkü geçmek istiyorum ne yapmam lazım kurum değiştirme hakkımız var ama ben tlf açtım ilk defa atananları alacağız dediler ama yasa 3 eylülde ilk defa ibaresi kaldırıldı arkadaşlar kızmayın ltf çünkü bir üst kademeyi kazandım ltf yardımcı olun az bir sürem kaldı almayacaklarsa niçin sınavımızı iptal etmediler bilemiyorum iyi çalışmalar hocam

  @Cevap:
  3 Eylülde yönetmelik değişti ancak sağlık bakanlığının sınav ilanı Ağustos ayında yapıldı. Sağlık bakanlığı sınava giren adayların bilgilerini tek tek özellikle bir işte çalışıp çalışmadığını bilemez ve bunu sadece sizin doldurduğunuz formdaki bilgileri esas alarak başvurunuzu kabul eder. Yani tüm sorumluluk sizde. Şuan siz sağlık bakanlığına atanabilirsiniz ancak sizi bir kişi şikayet ederse iki işinizdende olursunuz. Bence işi riske atmayıp şuan ki işinize devam edin. Adaylığınızı kaldırdıktan sonra Kurumlar Arası geçiş ile istediğiniz kuruma geçebilirsiniz.

 • 85. turgut  |  16 Şubat 2011, 09:18

  mehmet arkadaşa;
  arkadaşım ilk önce hayırlı olsun. sana diyeceğim şu sağlık bakanlığına git dilekçeyi doldur. çalıştığına dair bilgi ver. onu zaten dilekçenin alt kısmına yazdırıyorlar. bütün evraklarını hazırla. şuan çalıştığın kurumdan yani mebten muvafakat istenecek.ben bire bir görüştüm.meb onay verirse geçebiliyorsun.(ben mebte memurum sağlık bakanlığının hemşirelik pozisyonunu kazandım yani kendi işimi.gidip görüştüğümde öyle yapılacak dendi.telde görştüğün kişiler bilmiyor. kazandığın bölümün müdürlüğüyle görüş az bi zamn kaldı biran önce gidip görüşmeye çalış).

  @Cevap:
  Aday personel adaylığı kalkmadığı müddetçe başka kuruma geçemez.

 • 86. semra  |  17 Şubat 2011, 00:00

  2011 ozurlu sınavları basvuruları ne zaman bellı olur memurlar net te mı yayınlanıyor yoksa alacak bakanlık sitesindemı

  @Cevap:
  2011 yılında yani bu yıl üç dönem içerisinde alımlar yapılacaktır. İlk alım Nisan-Mayıs dönemi, ikinci alım Temmuz-Ağustos ve üçüncü alım ise Ekim-Kasım aylarında yapılacaktır. Benim sitemi takip ederseniz gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

 • 87. mehmet  |  21 Şubat 2011, 13:32

  hocam ünvan değişikliği sınavı 14 agustos 2011 de yapılacakmış biz özürlü aday hizmetliler girebilirmiyiz başvurular ne zaman başlar hangi ünvan sınavına girecegiz yardımcı olurmusunuz adaylığımız 2 eylül 2011de onaylanacak girebilirmiyiz

  @Cevap:
  Ünvan değişikliğine kimlerin başvurabileeği zamanı geldiğinde kurumunuza resmi yazı ile gelir ve detayları orada yazar. Ozaman geldiğinde bakarız. Şuan prosedürü nedir bilmiyorum.

 • 88. ismail  |  22 Şubat 2011, 20:58

  evraklarda neleri bakıyorlar ki bu kadar çalışıyorum işimin tehlikeye girecek diye korkuyorum yerime adaylar çağırıyorlar.

  @Cevap:
  Yakında göreve çağırırlar.

 • 89. okan  |  26 Şubat 2011, 13:59

  Ya Biz 22 Maddeye Göre Atanacak yazıyodu Evraklar İstendi Hepsinin aslını Gönderdim Geri Göndereceklermi O Evrakları Bilgi werirmisiniz
  TŞKRLR….

  @Cevap:
  Geri göndermezler, ancak siz atanamazsanız evraklarınızı Ankara ‘dan alabilirsiniz.

 • 90. kenan k.  |  04 Mart 2011, 17:39

  enes hocam bulunduğum ilde 5 kişi alındı ve ben 6. sırada atanamadım.birinci sırada atanan arkadaş m.e.b. hizmetli olarak atanmış.onun ataması yapılır mı acaba?ataması iptal olursa benim ek atamadan yerleşme ihtimalim varmı acaba lütfen beni yönlendirirmisiniz ne yapmam gerekli?

  @Cevap:
  Meb de çalışan kişiyi şikayet edin ankara ki onun ataması iptal edildin. Sırada siz olduğunuz için atanabilirsiniz.

Yorum Yapın

(gerekli)

(gerekli), (Gizli)

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

TrackBack URL  |  Bu yazıya yapılan yorumlar için RSS beslemeleri.


Sosyal Medyadan Takip!

Kategoriler

Son Yazılar

Son Yorumlar

Müzik Keyfi

Bağlantılar