Sağlık Bakanlığı Özürlü Personel Alımı Atama Kılavuzu

Arkadaşlar sağlık bakanlığının 2000 özürlü personel alımı için kılavuzu Buradan indirerek yada aşağıdaki yazıyı okuyarak inceleyebilirsiniz. Lütfen bu kılavuzu okumadan yorum yazmayınız aksi taktirde bu kılavuzda cevabı olan yorumlara cevap yazmayabilirim. Benimde zamanımı gereksiz yere tüketmeyeceğinizi umut ediyorum. Aşağıdaki yazıları dikkatlice okuyunuz.

İLGİLİ MEVZUAT

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
b) 181 sayılı Salık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,
c) 7201 sayılı Tebligat Kanunu,
ç) Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliği,
d) Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Yarışma Sınavları
Hakkında Yönetmelik,
e) Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırılması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu
Raporları Hakkında Yönetmelik,

GENEL AÇIKLAMALAR

Bu kılavuz 2010 yılı içerisinde “Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları
İle Yapılacak Yarışma Sınavları Hakkında Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde diş tabibi, eczacı, hemşire, ebe, biyolog, diyetisyen, çocuk gelişimcisi, fizyoterapist, psikolog, sosyal çalışmacı, sağlık teknikeri, sağlık memuru, memur, mühendis, tekniker, teknisyen, hizmetli kadroları için aranan genel ve özel şartlarla birlikte başvuru, sınav ve atamaya yönelik iş ve işlemler ile ekli listeden oluşmaktadır.

Bakanlığımızca taşra teşkilatına İlk Defa Devlet Memuru olarak atanmak üzere, 657 Sayılı Kanun ve ilgili yönetmelik hükümleri gereğince ilk etapta, 20 Diş Tabibi, 30 Eczacı, 150 Hemşire, 150 Ebe, 20 Biyolog, 30 Diyetisyen, 15 Çocuk Gelişimcisi, 20 Fizyoterapist, 20 Psikolog, 15 Sosyal Çalışmacı, 140 Sağlık Teknikeri (10 Yok, 15 Laboratuar, 15 Röntgen, 5 Acil Tıp (İlk ve Acil Yardım), 5 Diyaliz, 10 Anestezi, 10 Çevre, 30 Tıbbi Sekreter, 10 Diş, 10 Ortopedi, 20 Odyometri) 210 Sağlık Memuru (25 Laboratuvar, 25 Röntgen, 5 İlk ve Acil Yardım, 20 Anestezi, 25 Çevre, 60 Tıbbi Sekreter, 15 Diş, 15 Ortopedi, 20 Toplum Sağlığı) 800 Memur, 10 Mühendis, 10 Tekniker, 10 Teknisyen, 350 Hizmetli olmak üzere toplam 2000 adet kadroya özürlü personel alımı yapılacaktır.

A- ARANILAN ŞARTLAR

I-Genel Şartlar
1- Genel Başvuru Şartları

1- Türk Vatandaşı olmak.
2- Memuriyete girişte en az 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun değişik 40’ıncı maddesinde belirtilen yaşta olmak,
3- Aynı Kanunun değişik 41’inci maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak,
4- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
5- Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, Millî savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
6- “Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırılması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik” hükümleri gereğince sağlık kuruluşlarınca verilecek resmi sağlık kurulu raporu bulunmak.

II- İlan Edilen Kadrolar İçin Aranan Nitelikler

1- Hemşire (ortaöğretim) kadroları için; Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik veya Ebelik Hemşirelik alanından mezun olmak,

2- Hemşire (önlisans) kadroları için; Hemşirelik önlisans programlarından mezun olmak,

3- Hemşire (lisans) kadroları için; Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu lisans programından mezun olmak,

4- Ebe (ortaöğretim) kadroları için; Ortaöğretim kurumlarının Ebelik veya Ebelik – Hemşirelik alanından mezun olmak,

5- Ebe (önlisans) kadroları için; Ebelik önlisans programından mezun olmak,

6- Ebe (lisans) kadroları için; Ebelik lisans programından mezun olmak

7- Biyolog kadroları için; Fen, Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji bölümü, Tıp Fakültelerinin Tıbbi Biyolojik Bilimler bölümü lisans programından veya ilgili bölümlerden biyolog unvanı ile mezun olmak,

8- Diyetisyen kadroları için; Beslenme ve Diyetetik lisans programından mezun olmak,

9– Çocuk Gelişimcisi kadroları için; Çocuk Gelişimi Programı ile Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Programı Mezunu olmak (Eğitim Fakülteleri mezunları hariç olmak üzere),

10- Fizyoterapist kadroları için; Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans programından mezun olmak,

11- Psikolog kadroları için; Fen-Edebiyat veya Edebiyat Fakültesi Psikoloji bölümü lisans programlarından veya ilgili bölümlerden Psikolog unvanı ile mezun olmak,

12- Sosyal Çalışmacı kadroları için; Sosyal Hizmet, Sosyal Hizmetler lisans programlarından birinden mezun olmak,

13- Sağlık Teknikeri (Yok) kadroları için; Sağlık Teknikerliği ön lisans programından mezun olmak,

14- Sağlık Teknikeri (laboratuar) kadroları için; Laboratuar, Sağlık Laboratuarı, Tıbbi Laboratuar önlisans programlarının birinden mezun olmak. (Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü mezunları hariç),

15- Sağlık Teknikeri (röntgen) kadroları için; Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak,

16- Sağlık Teknikeri (acil tıp-ilk ve acil yardım) kadroları için; Acil Bakım Teknikerliği, Acil Yardım Teknikerliği, Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği önlisans programlarının birinden mezun olmak,

17- Sağlık Teknikeri (diyaliz) kadroları için; Diyaliz önlisans programından mezun olmak,

18- Sağlık Teknikeri (anestezi) kadroları için; Anestezi, Anestezi Teknikerliği önlisans programından mezun olmak,

19- Sağlık Teknikeri (çevre) kadroları için; Çevre Kirlenmesi ve Kontrolü, Çevre Koruma, Çevre Koruma ve Kontrol, Çevre, Çevre Sağlığı önlisans programlarının birinden mezun olmak,

20- Sağlık Teknikeri (tıbbi sekreter) kadroları için; Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik önlisans programından mezun olmak,

21- Sağlık Teknikeri (Diş) kadroları için; Diş Protez veya Diş Protez Teknikerliği, Diş Protez Teknolojisi önlisans programından mezun olmak,

22- Sağlık Teknikeri (ortopedi) kadroları için; Protez ve Ortez önlisans, Ortopedik protez ve Ortez önlisans programlarının birinden mezun olmak,

22- Sağlık Teknikeri (odyometri) kadroları için; Odyometri, Odiometri önlisans programından birinden mezun olmak,

24- Sağlık Memuru (laboratuar) kadroları için; Ortaöğretim kurumlarının Laboratuvar veya Laboratuvar Teknisyenliği alanından mezun olmak,

25- Sağlık Memuru (röntgen) kadroları için; Ortaöğretim kurumlarının Radyoloji veya Radyoloji Teknisyenliği alanından mezun olmak,

26- Sağlık Memuru (ilk ve acil yardım) kadroları için; Ortaöğretim kurumlarının Acil Tıp Teknisyenliği veya İlk Yardım ve Acil Bakım Teknisyenliği alanından mezun olmak,

27- Sağlık Memuru (anestezi) kadroları için; Ortaöğretim kurumlarının Anestezi veya Anestezi Teknisyenliği alanından mezun olmak,

28- Sağlık Memuru (çevre) kadroları için; Ortaöğretim kurumlarının Çevre Sağlığı veya Çevre Sağlığı Teknisyenliği alanından mezun olmak,

29- Sağlık Memuru (tıbbi sekreter) kadroları için; Ortaöğretim kurumlarının Tıbbi Sekreterlik alanından mezun olmak,

30- Sağlık Memuru (diş) kadroları için; Ortaöğretim kurumlarının Diş Protez Teknisyenliği alanından mezun olmak,

31- Sağlık Memuru (ortopedi) kadroları için; Ortaöğretim kurumlarının Ortopedik Cihaz ve Protez Teknisyenliği veya Ortopedi Teknisyenliği alanından mezun olmak,

32- Sağlık Memuru (toplum sağlığı) kadroları için; Ortaöğretim kurumlarının Sağlık Memurluğu alanından mezun olmak,

33- Memur kadroları için (Lise ve Dengi Okul); Lise veya dengi okul mezunu olmak,

34- Memur Kadroları için (Önlisans); Önlisans mezunu olmak

35- Memur Kadroları için (Lisans); Lisans mezunu olmak

36- Mühendis (makine) kadroları için; Makine Mühendisliği veya Makine Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

37- Mühendis (inşaat) kadroları için; İnşaat Mühendisliği lisans programından mezun olmak,

38- Mühendis (çevre) kadroları için; Çevre Mühendisliği lisans programından mezun olmak,

39- Mühendis (elektrik/elektronik) kadroları için; Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak,

40- Mühendis (gıda) kadroları için; Gıda Mühendisliği lisans programından mezun olmak,

41-Tekniker (makine) kadroları için; Makine-Resim Konstrüksiyon, Makine-Resim-Konstrüksiyon, Bilgisayar Destekli Makine-Resim-Konstrüksiyon, Bilgisayar Destekli Tasarım, Bilgisayar Destekli Teknik Çizim, Makine Resim ve Konstrüksiyon önlisans programlarının birinden mezun olmak,

42- Tekniker (inşaat) kadroları için; İnşaat, İnşaat Teknikerliği, İnşaat Teknolojisi önlisans programlarının birinden mezun olmak,

43- Tekniker (bilgisayar) kadroları için; Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Programcılığı (İnternet), Bilgisayar Programlama, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Web Teknolojileri ve Programlama önlisans programlarının birinden mezun olmak,

44- Tekniker (elektronik) kadroları için; Elektronik, Elektrik-Elektronik, Endüstriyel Elektronik, Elektrik-Elektronik Teknikerliği, Elektronik Teknolojisi önlisans programlarının birinden mezun olmak,

45- Teknisyen (inşaat) kadroları için; Ortaöğretim kurumlarının İnşaat, Yapı, Yapı (Kagir-Ahşap), Yapıcılık, Üst Yapı, Üst Yapı- İnşaat alanlarının birinden mezun olmak,

46- Teknisyen (elektrik) kadroları için; Ortaöğretim kurumlarının Elektronik, Elektrik-Elektronik, Endüstriyel Elektronik, Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri (Elektronik) alanlarının birinden mezun olmak,

47- Teknisyen (makine) kadroları için; Ortaöğretim kurumlarının Makine veya Tesviye alanından mezun olmak,

48Hizmetli kadroları için; İlkokul/İlköğretim (Ortaokul) mezunu olmak

B- ARANILACAK ÖZEL ŞARTLAR:

1- % 40 ve üzeri özürlü olduğunu “Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırılması ve
Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik”te belirtilen sağlık kuruluşlarından aldığı rapor ile belgelemek.

2- Atanacak unvanlar için aranan şartları taşımak

C- SINAV BAŞVURU İŞLEMLERİ

1- Yukarıda belirlenen şartları taşıyan adaylar sınav başvurularını, 20/07/2010-10/08/2010 tarihleri arasında İl Sağlık Müdürlüklerindeki Sınav Başvuru Bürolarında görevlendirilen kişiler vasıtasıyla www.yenipbs.saglik.gov.tr/ilpbsyetkili.aspx ve www2.yenipbs.saglik.gov.tr/ilpbsyetkili.aspx internet adreslerinden T.C. kimlik numarası ile “Elektronik İş Talep Formu”na girerek yapabileceklerdir.

2- Aday, “Elektronik İş Talep Formu”na MERNİS (Merkezi Nüfus İdare Sistemi) üzerinden gelen bilgilerinin doğruluğunu kontrol edecektir. Kimlik bilgilerinde herhangi bir hata olması halinde , aday nüfus müdürlüklerine başvuruda bulunarak “İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Veri Tabanı”ndan gerekli düzeltmeyi yaptıracaktır.

3- Aday, Elektronik İş Talep Formunda kendisine ait bölümleri eksiksiz dolduracaktır. (Soruların bir veya birkaçını cevapsız bırakanların talepleri dikkate alınmayacaktır.)

4- Aday, Elektronik İş Talep Formunda yer alan adres, telefon ve varsa e_posta adreslerinin kendilerine ulaşılabilecek şekilde tam ve açık olarak yazacaklardır. (Bu bilgilerde herhangi bir değişme, hata olması halinde aday başvuru yaptığı İl Sağlık Müdürlüğüne bildirecektir. Aksi takdirde sorumluluk adayın kendisine ait olacaktır.)

5- Aday, “Elektronik İş Talep Formunu”; İl Sağlık Müdürlüğü kontenjan sayısı kadar atama yapılacağından, atanmak istediği İl Sağlık Müdürlüğüne teslim edecektir,

7- Aday, Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Yarışma Sınavları Hakkında Yönetmeliğin 11. Maddesinde belirtilen Sağlık Kurulu raporu ile iki adet fotoğrafı (son üç ay içerisinde çekilmiş orijinal vesikalık fotoğraf) atanmak istediği İl Sağlık Müdürlüğüne ibraz etmek suretiyle sınav başvurusunu onaylatacaktır.

8- Ayrıca adaylar başvurularının onaylanma işlemi sırasında herhangi bir sorunla karşılaşılmaması için öğrenim durumlarını ibraz eden belgeyi de yanlarında bulunduracaklardır.

9- Aday, Elektronik İş Talep Formunda yer alan bilgilerin doğruluğunu kabul ederek ” Bu İş Talep Formunu gerçeğe uygun olarak doldurdum.” kutucuğunu işaretleyecektir.

D- KURA BAŞVURU İŞLEMLERİ

1-Kura başvuruları; İl Sağlık Müdürlüklerindeki Sınav Başvuru Bürolarında görevlendirilen kişiler vasıtasıyla www.yenipbs.saglik.gov.tr/ilpbsyetkili.aspx ve www2.yenipbs.saglik.gov.tr/ilpbsyetkili.aspx internet adresleri (PBS) üzerinden yapılacak olup, 20/07/2010 Salı günü başlayıp, 10/08/2010 Salı günü saat 18.00’de sona erecektir.

2- Kuraya başvuran adaylar PBS’den başvuru yaptıktan sonra, başvuru formunu imzalayıp İl Sağlık Müdürlüklerindeki Personel Şube Müdürlerine onaylatarak, (imzasız olan veya Personel Şube Müdürüne onaylatılmayan formlar kabul edilmeyecektir.) en geç 18/08/2010 Çarşamba günü saat 18.00’de Sağlık Bakanlığı Genel Evrak Şube Müdürlüğünde olacak şekilde APS veya kargo ile göndermeleri gerekmektedir. Gönderilen başvuru formlarının vaktinde ulaşmaması halinde sorumluluk Sağlık Bakanlığına ait değildir.

3- İlan edilen yerlere yerleştirme işlemleri; 17.09.2010 tarihinde noter tarafından bilgisayar ortamında kura ile yapılacaktır. Kura yeri ve saati ise http://personel.saglik.gov.tr internet adresinde daha sonra ilan edilecektir. Kura sonuçları da kura çekimi günü aynı internet adresinden ilan edilecektir.

E- İL SAĞLIK MÜDÜRLÜKLERİNİN YAPACAĞI İŞLEMLER

a- Sınava girmek için başvuruda bulunan adayların, atanmak istedikleri İl Sağlık Müdürlüğüne ibraz edecekleri (Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Yarışma Sınavları Hakkında Yönetmeliğin 11. Maddesinde belirtilen) Sağlık Kurulu raporunun örneği ve iki adet fotoğraf ( son üç ay içerisinde çekilmiş orijinal vesikalık fotoğraf) teslim alınacaktır.

b- Adayların ibraz ettiği belgeler (sağlık kurulu raporu ve öğrenim durumu belgesi) inceleyerek yukarıda belirlenen başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları kontrol edilecektir.

c- Adayın sağlık kurulu raporunda belirtilen raporun geçerlilik süresinin “Sürekli” veya “Süreli” olmasına göre ; “Sürekli” olanlardan yeni bir rapor istenmeyecektir.

Ancak ; Sürekli raporu bulunan adaylardan sağlık kurulu raporunda eksik bölümler bulunanlar ile Sağlık Hizmetleri Sınıfındaki unvanlar için başvuruda bulunacakların Sağlık Kurulu raporunun “Çalıştırılamayacağı İş Alanları” bölümünde Çalışabilir/Çalışamaz ifadesi yer almayanlardan yeni sağlık kurulu raporu istenecektir.

“Süreli” olanların ise geçerlilik süresi kontrol edilerek, süresi bitmiş olanlardan yeni rapor istenecektir.

d- Şartları taşımayan adayların başvuruları gerekçesi belirtilerek reddedilecektir.

e- Şartları taşıyan adayların Elektronik İş Talep Formunda belirtilen bilgilerinin tam ve doğru olduğu kontrol edilecektir.

f- Adayın fotoğrafı Elektronik İş Talep Formuna yapıştırılacaktır.

g- Adayın ibraz ettiği Sağlık Kurulu Raporuna göre Elektronik İş Talep Formunda yer alan Özür Grubu ve Özürlülük Derecesine ilişkin bölümleri doldurulacaktır.

h-İl Sağlık Müdürlüklerince onay yetkisi verilen personel tarafından Elektronik İş Talep Formu onaylanacaktır.

i- Elektronik İş Talep Formu onaylandıktan sonra iki çıktı alınarak bir nüshası imzalanıp mühürlenerek belge asılları ile birlikte adaya verilecek ve belgelerin fotokopisi ile çıktının bir nüshası da muhafaza edilecektir.

k- www.yenipbs.saglik.gov.tr/ilpbsyetkili.aspx ve www2.yenipbs.saglik.gov.tr/ilpbsyetkili.aspx internet adreslerinde elektronik ortamda yayınlanacak “Sınav Giriş Belgelerinin” sistemden alınarak onaylanıp mühürlendikten sonra adaylara sınavdan önce vermek, Sınav giriş belgesini almayan adaylara ulaşılarak sınav giriş belgelerinin teslim almaları sağlanacaktır.

l- Elektronik ortamda başvuruda bulunmayarak şahsen veya posta ile yapılan başvurularda, adaya ulaşılarak elektronik ortamda başvuruda bulunmaları sağlanacaktır.

m-Müracaatları kabul edilen adayların isim listeleri, Bölge Sınav Merkezlerine Bakanlığımız tarafından gönderilecektir.

n- Başvurular esnasında oluşabilecek aksaklıklara itiraz eden adayların durumları incelenerek adaylara başvuru süresi içerisinde gerekçeleri belirtilerek cevap verilecektir.

F- BAŞVURULARIN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR
Adayın;

1- Başvuru süresinin dışında yapılan başvurusu varsa,

2- Elektronik İş Talep Formunda yer alan bilgilerinde cevapsız, eksiklik, hata veya çelişki bulunuyorsa,

3- Elektronik İş Talep Formu İl Sağlık Müdürlüklerince onaylanmamışsa, başvurusu geçersiz sayılarak değerlendirmeye alınmayacaktır.

Bu bağlamda; başvuru şartlarını taşımadığı halde gerçeğe aykırı belge düzenleyerek, beyanda bulunmak yada evrakta tahrifat yapmak suretiyle başvuruda bulunanlar ile gerçek durumunu gizleyerek başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Atama yapılmış olsa bile atamaları iptal edilerek haklarında Türk Ceza Kanunun ilgili hükümleri uygulanacaktır.

UYARI:

Aday, yaptığı Elektronik İş Talep Formu ile Sınav/Atama Başvuru Kılavuzu’nda belirtilen bütün hükümleri kabul etmiş sayılır ve bunun aksine yapılan eksiklik ve yanlışlıklardan doğacak sonuçlardan adayın kendisi sorumlu olacaktır.

G- SINAVLA İLGİLİ ESASLAR

1- SINAV TARİHİ
Sınav 19 Eylül 2010 Pazar günü Saat : 10.00’da Bölge Sınav Merkezlerinde yapılacaktır.

2- SINAV GİRİŞ BELGESİ
İl Sağlık Müdürlükleri sınav giriş belgelerini sistemden alacak, imzalayıp mühürleyerek adaylara sınav tarihinden önce vereceklerdir.

Sınav giriş belgesinde adayın kimlik bilgileri ile sınava gireceği il, bina, salon ve sıra bilgileri yer alacaktır. Aday, sınav giriş belgesinde yer alan sınav ilinde, binada, salonda ve sırada sınava girecektir. Ancak, olağanüstü durumlarda (doğal afet, yangın, vb.) Bölge Sınav Kurulunun teklifi, Merkezin uygun görüşü ile adayın sınav yeri değiştirilebilecektir.

Sınav giriş belgesini kaybeden adaylar belgenin yenisini sınava gireceği Bölge Sınav Merkezlerinden alabilecektir.

Sınav giriş belgesi posta veya başka bir yolla adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

3- SINAV KONULARI VE SORU SAYILARI

Sınavda, Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Yarışma Sınavları Hakkında Yönetmeliğin 15. Maddesinde yer alan ve aşağıda belirtilen konuları kapsayacak şekilde 50 adet çoktan seçmeli (4 seçenekli) soru sorulacaktır. Sorular Ortaöğretim mezunları için Millî Eğitim Bakanlığı müfredat programındaki kitaplar; Yüksek öğrenim mezunları için ise Yüksek öğretim kurumlarında okutulan ders kitapları esas alınarak hazırlanacaktır.

4- SINAVIN UYGULANMASI

ÖNEMLİ Sınava başvuruda bulunan adayların ” Elektronik İş Talep Formu “nda yer alan “Refakatçi gerekip gerekmediği” ne ilişkin çek işareti dikkate alınarak sınav öncesi ve sınav anında Bölge Sınav Merkezleri tarafından gerekli tedbirler alınacaktır.

a) Sınav, 19 Eylül 2010 Pazar günü saat 10.00’da başlayıp, ekte belirlenen Bölge Sınav Merkezlerinin belirleyeceği yerlerde tek oturum olarak yapılacak ve 75 dakika sürecektir.

b) Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için adaylar en geç saat 09.30’da fotoğraflı sınav giriş belgelerinde belirtilen salonda hazır bulunacaktır. Adaylar sınava gelirken yanlarında fotoğraflı sınav giriş belgesi, özel kimlik belgelerinden birisi ( nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport ), en az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulunduracaktır.

c) Fotoğraflı sınav giriş belgesi kartı ve özel kimlik belgesi yanında olmayan adaylar kesinlikle sınava alınmayacaktır.

ç) Adaylar sınav salonlarına alınırken; yanlarında sözlük, hesap cetveli veya makinesi, çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo gibi kaynaklar ile her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar ve saat fonksiyonu dışında özellikleri bulunan saatlerin bulunup bulunmadığı kontrol edilecek, varsa bunlar sınavdan sonra iade edilmek üzere toplanacaktır. Aday bu araçlarla sınava alınmayacağı gibi sınav anında bulunduğu tespit edilirse sınav kurallarını ihlal ettiği için tutanakla sınavı geçersiz sayılacaktır.

d) Sınav başladıktan sonra ilk 30 dakika içinde gelen adaylar sınava alınacaktır. Sınav bitimine 15 dakika kala salonda en az 2 (iki) aday sınav salonunda kalacaktır.

e) Cevap kâğıdındaki imza bölümü aday tarafından mutlaka imzalanacaktır.

f) Soru kitapçığının A ve B olmak üzere iki ayrı türü olup, aday, A kitapçığını kullanıyorsa cevap kâğıdındaki kitapçık türü bölümünün A yuvarlağını, B kitapçığını kullanıyorsa B yuvarlağını işaretleyecektir.

g) Adaylar cevaplarını soru kitapçığının kapağında belirtilen örnekte olduğu gibi, yuvarlağın dışına taşırmadan cevap kâğıdında ilgili seçeneği bularak işaretleyecektir.

h) Her sorunun 4 (dört) seçeneği vardır. Bu seçeneklerden sadece 1 (bir) tanesi doğru cevaptır. Çift işaretlenmiş veya iyi silinmemiş cevaplar optik okuyucular tarafından yanlış cevap olarak değerlendirilecektir.

ı) Soru kitapçığına işaretlenen cevaplar, cevap kâğıdına işaretlenmediği takdirde değerlendirme işlemine alınmayacaktır.

i) Sınavda cevap kâğıdının başkaları tarafından görülmesi ya da her hangi bir dokümandan kopya çekilmesi halinde salon görevlileri tutanakla durumu tespit edecektir. Ayrıca; bilgisayar ortamında ikili veya toplu kopya çekildiğinin analiz edilmesi halinde kopya işlemi yapılarak adayların sınavı geçersiz sayılacaktır.

j) Adaylar sorulara verdiği cevapları almayacaktır. Bu kurala uymayanların sınavı geçersiz sayılacaktır. Adaylar sınav esnasında ve sınavın yapıldığı binada sigara içmeyecekler, içenler hakkında da 5727 sayılı Kanun gereğince işlem yapılacaktır.

k) Sınav bitiminden sonra; Adaylar, soru kitapçığı ile cevap kâğıdını salon görevlilerine teslim edecek ve salon yoklama tutanağını imzalayacaktır.

Salon görevlileri, salona ait sınav evrakını adayların önünde kontrol ederek toplayacak, sınav güvenlik torbasına koyup kapattıktan sonra bina sınav komisyonuna teslim edecektir.

Bina sınav komisyonu, salonlardan gelen sınav güvenlik torbalarını ait oldukları sınav evrak kutularına koyarak seri numaralı güvenlik kilidi ile kapatacak ve görevli kuryelere tutanakla teslim edecektir.

Bu kurallara uymadığı herhangi bir yolla tespit edilen adayların sınavı iptal edilecek ve devam etmelerine izin verilmeyecektir. Ancak, salon görevlileri diğer adayların dikkatini dağıtmamak, zaman kaybetmelerine yol açmamak açısından gerekli görürse kural dışı davranışlarda bulunanlara sınav sırasında uyarıda bulunmayabilecektir. Bu adayların kusurları ve kimlik bilgileri bir tutanakla sınav evrakına eklenecektir. Bu adayların sınavı geçersiz sayılacak ve sınav sonuç belgesi düzenlenmeyecektir.

H- SINAV DEĞERLENDİRMESİ

a) Adayın cevap kâğıdı 2 adet optik okuyucu tarafından çift kontrol sistemiyle okutulacaktır.

b) Okutulan cevap kâğıtlarında doğru cevap sayıları tespit edilir. Yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır.

c) Sınava giren tüm adaylar için [Puan = (Doğru Sayısı /Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılarak basarı puanı hesaplanacaktır.

ç) Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Yarışma Sınavları Hakkında Yönetmeliğin 18. maddesi gereği sınavlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Sınavda yer alacak her soru puan olarak eşit ağırlığa sahiptir.( Her soru 2 (iki) puan üzerinden değerlendirilecektir.)

d) Değerlendirme sırasında hatalı soru/ sorular çıkması durumunda hatalı bulunan soru/ soruları doğru kabul ederek 100 puan üzerinden değerlendirilecektir.

e) Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun komisyon kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların doğru şıkları dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

I- SINAVIN GEÇERSİZ SAYILDIĞI DURUMLAR

a) Başvuru şartlarını taşımadığı halde adayın sınava girmesi,

b) Cevap kâğıdı ve soru kitapçığının dönüş sınav güvenlik torbasından çıkmaması/eksik çıkması,

c) Herhangi bir adaydan ya da dokümandan aday tarafından kopya çekildiğinin salon görevlilerince tespit edilmesi,

ç) Geçerli kimlik belgesinin ve sınav giriş belgesinin ibraz edilmemesi,

d) Başka adayın sınav evrakının kullanılması,

e) Adayın yerine başkasının sınava girmesi,

f) Her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar ve saat fonksiyonu dışında özellikleri bulunan saatler ile cep telefonu, telsiz vb. iletişim araçları ve defter, kitap, sözlük, hesap cetveli gibi araçları sınav anında adayın yanında bulundurması,

g) Cevap kâğıdının değerlendirmesi yapılırken sistemin kopya analizi sonucunda ikili/toplu kopya çekildiğinin tespit etmesi,

h) Sınav evrakına zarar verilmesi,(soru kitapçığını, cevap kâğıdını yırtmak, teslim etmemek ve benzeri)

ı) Sınav evrakında bulunan fotoğraf ve bilgilerde uyuşmazlık olması,

i) Cevapların soru kitapçığına işaretlenmesi ve cevap kâğıdının boş bırakılması,

j) Eksik belgeleri olduğu halde salon görevlilerince yanlışlıkla sınava alınan adaylar ile salon yoklama listelerinde ismi olmadığı halde sınava alınan adaylar,

İ – SINAV SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ

Sınav sonuçları Bakanlığımızın http://personel.saglik.gov.tr adresinde ilan edilecektir.

Adaylara ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

J – SINAV İTİRAZLARI

a) Sınav sorularına ve cevap anahtarına yapılacak olan itirazlar soru ve cevap anahtarının http://personel.saglik.gov.tr adresinden yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş) işgünü içinde dilekçeyle Sağlık Bakanlığı Merkez Sınav Kuruluna yapılabilecektir.

b) Sınav sonuçlarına itirazlar, sonuçların internetten yayımlanmasından itibaren en geç 10 (on) gün içinde dilekçeyle Merkez Sınav Kuruluna yapılabilecektir.

c) Sınav sorularına, sınav uygulamasına ve sınav sonuçlarına yapılan itirazlar Sağlık Bakanlığı Merkez Sınav Kurulu tarafından en geç 15 (on beş) gün içinde adaylara bildirilecektir.

d) İtirazların cevaplanmasında Sağlık Bakanlığı genel evrak kayıt tarihi dikkate alınacaktır.

e) Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar, adı ,soyadı, imza ve adresleri olmayan dilekçeler ile faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

g) Sınav Merkezinde bulunan her türlü sınav evrakının aslı veya fotokopisi yargı organları dışında, aday dâhil hiçbir kişiye ya da kuruma verilemez ve gösterilemez.

K- ATAMA İŞLEMLERİ

1- İLAN EDİLEN KADROLARA ATAMA ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLECEK BELGELER:

a) Gerekli hallerde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Değişik 40’ıncı maddesinin 2. fıkrası gereğince kazai rüşt kararının aslı veya noter onaylı sureti,

b) Öğrenim durumlarına ilişkin diploma asılları veya onaylı örnekleri, diplomalarının düzenlenmemiş olması halinde öğrenim durumlarını belirtmek üzere ilgili kurumlarca usulüne göre verilecek ve daha sonra diploma veya örnekleri ile değiştirilebilecek belgelerin aslı veya noter onaylı sureti, Öğrenimi yabancı ülkelerde yapmış olanların diplomaları veya örnekleri ile birlikte denkliğinin kabul edildiğine dair ilgisine göre Millî Eğitim Bakanlığı veya Yüksek Öğretim Kurulunca verilecek belgelerin aslı veya noter onaylı sureti,

c) 16 Temmuz 2006 tarihli ve 26230 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özür durumlarına ilişkin Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırılması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince sağlık kuruluşlarından alınan Resmi Sağlık Kurulu Raporunun aslı eya noter onaylı sureti,

4- Son 6 (Altı) ay içerisinde alınmış Savcılık Belgesi (Adli sicil kaydı)

5- Nüfus Cüzdanı Sureti (Noter Tasdikli) veya Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneğinin Aslı

6- İkametgah İlmuhaberi

7- Erkek Adaylar İçin Askerlik Durum Belgesi ( Askerlikle İlişiği Bulunmadığına Dair)

8- 6 Adet Fotoğraf (4,5 x 6 Ebadında)

9- Mal Bildirim Beyannamesi

2- İLAN EDİLEN KADROLARA ATAMA İŞLEMLERİ

a) Atamalar Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları İle Yapılacak Yarışma Sınavları Hakkında Yönetmeliğin 22’nci Maddesi gereği yapılacaktır. Aynı madde gereği adayların sınav puanı eşit olması halinde diploması bir üst öğrenim olana, aynı öğrenim gurubunda ise diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde ise yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.

b) Adayların atanmak istedikleri İl’e, sınav puanı üstünlüğüne göre yerleştirme ve atama işlemleri Bakanlıkça yapılacaktır. Yerleştirilmesi yapılan personele ilişkin atama işlemleri Bakanlıkça yapılacaktır.

d) Adayların atamalarında (sağlık, eş, öğrenim vs.) özür durumları dikkate alınmayacaktır.

UYARI:

Yapılan sınava katılarak, atanmaya hak kazananlardan atama koşullarını taşımadığı sonradan tespit edilenlerin ataması yapılmayacak, ataması yapılmış olsa bile iptal edilecektir.

Bu kılavuzda yapılan açıklamalara ek olarak olabilecek değişiklikler Personel Genel Müdürlüğünce, Bakanlığın http://personel.saglik.gov.tr. internet adresinden duyurulacağından ilgililerce takip edilmesi gerekmektedir

EKLER :
Tıkla İNDİR!

1- Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırılması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik ekinde yer alan Özürlü Sağlık Kurlu Raporu Vermeye Yetkili Sağlık Kuruluşları Listesi. (6 sayfa )

2- İlan edilen unvanların il bazlı kontenjan listesi.( sayfa)

3- Bölge Sınav Merkezleri listesi (2 sayfa)

“Sağlık Bakanlığı Özürlü Personel Alımı Atama Kılavuzu” üzerine 96 yorum

 1. Enes hocam yazılan yorumlara ve sorulan sorulara eğer özverili bir şekilde cevap yazmaya devam ediyorsanız benim sizlere sormak istediğim iki sorum olacak birincisi 2010 ylında girmiş olduğum Sağlık Bakanlığı özürlü personel sınavından almış olduğum puanım 2011 yılı ve daha sonraki yıllarda yapılacak sağlık bakanlığı özürlü alımlarında geçerli olurmu ikinci sorum 2010 yılında Milli Eğitim Bakanlığının yapmış olduğu sınavda bana özür gurubuma uymayan soru kitapçığı verilmiş sınav başvurumu yaparken zihinsel ruhsal sinirsel ve davranışsal özürlü raporumla Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğünden müracaat etmiş olmama rağmen beni sınavda ortopedik engellilerin soru kitapçığıyla imtihan yapmışlar hakkımı yasal süreç içerisinde aramama rağmen yapılan yanlışlık düzeltilmemiştir bana hak arama konusunda bilgi verirseniz sevinirim sayın hocam yapılan hatanın özürlü bir birey olarak ben yüzde yüz milli eğitim bakanlığında olduğunu iddia ediyorum

  Cevapla
 2. 13 Kasım 2010 da Yapılan Sağlık Bakanlığı Özürlü Personel Alımı Sınavına Girdim 22 Maddeye Göre Atanamadım Ama yedekte 1 inci Sıradayım Yedekler Atanırmı Atanacaksalar Ne Zaman Atanır Ewraklarım Hala Ankarada Duruyo…Hala Atanma İhtimalim Warm….Tşkrler…

  Cevapla
 3. 13 Kasım 2010 da Yapılan Sağlık Bakanlığı Özürlü Personel Alımı Sınavına Girdim 22 Maddeye Göre Atanamadım AmaYedekte 1inci Sırdayım…Yedekler Atanırmı…Atanacaksalar Ne Zaman Atanırlar..Ewraklarım Hala Ankarada Duruyo…Hala Atanma İhtimalim Warmı….Tşkrler…

  Cevapla
 4. merhaba enes bey size bir sorum olacak ben sağlık bakanlığı engelli personel alımında yerleştirilimiştim şimdiki sorum ise benim maaşımdan normal memurlarda kesilen vergi kesintisi olacakmı

  Cevapla
 5. hocam meb88 aldım sağlık bakanlığından 76 aldım ama yerleşemedim şimdi iİİBF ÖĞRENİÇİYİM OKUDUĞUM BÖLÜMLEN DAHA RAHAT YERLEŞEBİLİRMİYİM AYRICA BİZDE YAŞ SINIRI VAR MI

  Cevapla
 6. benim özürlüyüm 2010 kpss 71.puan başarılım aldım.3.gün önce ösym kpss 2011/9 saglık bakanlığı sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuclar.kurum adı.batman gercüş toplum sağlığı merkezi.ünvanı.sağılk memuru acil tıp teknisyeni(batman-tasra) acil tıp teknisyeni yanlış olur özürlü memur bulamıyorum.ortaögretim değilim ilkögretim (ortaokul menzun olmak).sağlık bakanlığı dağınık olmaz dikkatsiz.benim zararı veriyorum.benim üzgünüm çok vardır.benim işsizim çok zordum var.sen yardımcısı edin.benim cep(05542611934)tamam.arz saygılarım ederiz.

  Cevapla

Yorum yapın